Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 31 ต.ค. 2563

รู้ไปโม้ด - วันเยาวชนแห่งชาติ

21 ก.ย. 2563 - 00:01 น.

วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติมีความเป็นมาอย่างไร และระดับสากลมีไหม

พลอย

ตอบ พลอย

คำตอบนำมาจากข้อมูลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ระบุว่า “วันเยาวชนแห่งชาติ” ของประเทศไทย มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และได้ขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญ “Participation, Development and Peace” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” โดยมีความหมายที่เยาวชนทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ คือ

ร่วมแรงแข็งขัน (Participation) การยอมรับในศักยภาพของแต่ละบุคคลที่จะสามารถวินิจฉัยและตัดสินใจในเรื่องของตนเอง ตระหนักว่าตนมีโอกาสและพึงพอใจที่จะใช้โอกาสด้วยตนเองอย่างเกิดคุณค่าโดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ใด การที่เยาวชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อชาติบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่นั้น ถือเป็นความสำเร็จของสังคมและประเทศชาติ

ช่วยกันพัฒนา (Development) การพัฒนานั้นมองได้ 2 มิติ มิติแรกคือการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล มิติที่สองคือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ หากบุคคลพัฒนาตนเองได้ดีก็จะเป็นกำลังสำคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และอีกด้านหนึ่งการพัฒนาสังคมและประเทศชาติก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาของบุคคลด้วย นอกจากนี้ยังหมายถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ

ใฝ่หาสันติ (Peace) สันติภาพถือเป็นหลักการพื้นฐานของชีวิต ความต้องการสันติภาพ เป็นความต้องการของสากลโลกที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้เกิดสันติภาพ เยาวชนทุกคนจึงต้องร่วมมือกันผลักดันให้เกิดมาตรการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในวิถีการพัฒนาด้วยสันติ และสร้างสำนึกสันติภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝัง อบรมสั่งสอนเยาวชนให้รู้จักเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน มีความอดทน อดกลั้น ความเป็นประชาธิปไตยและเสรีภาพพื้นฐาน

สำหรับในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 ให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยเหตุผลว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคล เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ตั้งเป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นไป เยาวชนของชาติจะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและประเทศชาติให้มีความเจริญและมั่นคง โดยต้องเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่พึงประสงค์ รู้จักการอดออมและประหยัด ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ รู้ไปโม้ด - วันเยาวชนแห่งชาติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง