สดจากสนามข่าว : รู้จักโครงการ CyberVillage ผนึกชาวบ้านร่วมป้องกันเหตุ นำร่องทุ่งดินเหนียว-จันทบุรี

23 ต.ค. 2564 - 00:06 น.

คอลัมน์ สดจากสนามข่าว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดย…อดิศร จิตตเสวี – เรื่อง/ภาพ

รู้จักโครงการ CyberVillage ผนึกชาวบ้านร่วมป้องกันเหตุ นำร่องทุ่งดินเหนียว-จันทบุรี

ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือหมู่บ้านมีความรุนแรง-ซับซ้อนมากขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันปราบปราม

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. สมัยที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รักษาการ ผบช.ภ.2 ได้ดำเนินการ จัดทำ “โครงการ Cyber Village (ไซเบอร์ วิลเลจ)” ขึ้นมา ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. โดยเริ่มโครงการที่สถานีตํารวจภูธรมะขาม จ.จันทบุรี เป็นสถานีแรก

พ.ต.ท.ไพรัช รัตนะนาม รอง ผกก.ป.สภ.มะขาม เป็นผู้เขียนโครงการขึ้นมาชื่อ “โครงการ Cyber Village บ้านทุ่งดินเหนียว” เสนอให้พ.ต.อ.อนุวัฏ เทียนทอง ผกก.สภ.มะขาม อนุมัติโครงการ

พล.ต.อ.รอยกล่าวว่า สำหรับ โครงการ Cyber Village ทำขึ้นมาเพื่อให้ชุมชน หรือหมู่บ้าน ได้ใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม โดยเฉพาะการใช้แอพพลิเคชั่น เฟซบุ๊ก ไลน์ คลับเฮาส์ ทวิตเตอร์ ฯลฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทํางานในรูปแบบใหม่ ในงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนร่วมมือทํางานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในการแก้ปัญหาและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด หรือเหตุก่อความเดือดร้อนรําคาญ ที่อาจสร้างความขัดแย้งขึ้นในชุมชนได้ ใช้พื้นที่บ้านทุ่งดินเหนียว หมู่ที่ 2 ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่นำร่อง

เรากําหนดตัวบุคลากรที่มีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ที่ผ่านการอบรม ลงไปในพื้นให้ความรู้เกี่ยวกับ สื่อสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่น ต่างๆ ใน Smart Phone ในปัจจุบัน เช่น Face Book, YouTube, Twitter, Clubhouse, TikTok, Line, Google Meeting, Google map, Google Street view , Google form กับประชาชนได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบใหม่

จัดทําเฟซบุ๊กเพจ Cyber village บ้านทุ่งดินเหนียว ไว้สําหรับประสานงาน เผยแพร่กิจกรรม ของคนในชุมชน ใช้ทดแทนการเก็บข้อมูลภาพถ่ายเป็นเอกสารเข้าแฟ้มแบบดั้งเดิม ประชาชนทั่วไป ทีมงานและผู้บังคับบัญชาสามารถรับรู้ความเคลื่อนไหว ได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ มีการปฏิบัติงาน 7 ขั้นตอน คือ

ช่องทางแจ้งข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนและค้นหาแกนนํา ในพื้นที่ เป้าหมาย โดยเว้นระยะห่างปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) งดเว้นการเรียกระดมคนจํานวนมากมารวมตัวกัน แต่ใช้ สื่อ เช่น หอกระจายข่าว เฟซบุ๊กไลฟ์ ประชาสัมพันธ์ โครงการ เมื่อได้บุคคลที่เป็นแกนนําแล้ว ให้จัดตั้งกลุ่มไลน์ ไว้เพื่อติดต่อประสานงานในระยะ ต่อๆ ไป

ขั้นตอนที่ 2 ให้แกนนํามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน โดยอธิบายปลุกเร้าสร้างความตระหนักให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาพื้นฐานชุมชน ขั้นตอนนี้ โดยใช้เทคโนโลยี ประกอบกับข้อมูลในพื้นที่ทําการศึกษาสภาพชุมชน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ สภาพปัญหาต่างๆ อาจใช้ Google map, Google Street view การแชร์ Location ใน Line เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ บ้านแกนนํา บ้านบุคคลที่ชอบก่อความเดือดร้อนรําคาญ จุดล่อแหลมสุ่มเสี่ยง อาชญากรรม เพื่อนํามาใช้วางแผนการทํางานในส่วนอื่นๆ ต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 สนทนาและวิเคราะห์ปัญหา ใช้ระบบสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการประชุม เช่น Clubhouse , Line Meetting, Google Meetting, Zoom หรือเทคโนโลยีด้านอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 5 ระดมความคิด ประชุมผ่าน Clubhouse กับประชาชนช่วยกันแสดงความคิดเห็น วางแนวทางแก้ปัญหาด้วยชุมชนเอง ไม่โยนภาระให้กับหน่วยราชการ และหาทางแก้ปัญหาโดยสันติวิธี การบังคับใช้กฎหมายขอให้เป็นทางเลือกสุดท้าย

ขั้นตอนที่ 6 ชุดปฏิบัติการลงไปร่วมกันปฏิบัติตาม บันทึกภาพถ่าย คลิป หรือใช้แอพพลิเคชั่น TikTok สร้างสีสัน และนํารวบรวมลงกิจกรรมไว้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Cyber Village ของชุมชนเป้าหมาย เพื่อสร้างความผูกพัน การสร้างทีมงาน Admin Page พยายามชักจูงโน้มน้าวให้วัยรุ่นในชุมชน เข้ามามีบทบาทให้มากที่สุด ขั้นตอนที่ 7 ติดตามประเมินผล ในการติดตามประเมินผลนี้

พล.ต.อ.รอยกล่าวสรุปว่า เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ในการนําเทคโนโลยีเพื่อทํางานด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ ประชาชนทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ สะดวก รวดเร็วในการป้องกันอาชญากรรม ประชาชนมีความมั่นใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและให้ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม เป้าหมายสำคัญของโครงการคือ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าเจ้าหน้าที่มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และช่วยตำรวจให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วฉับพลันทันท่วงที

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่เป็นคุณ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สดจากสนามข่าว : รู้จักโครงการ CyberVillage ผนึกชาวบ้านร่วมป้องกันเหตุ นำร่องทุ่งดินเหนียว-จันทบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง