บ.ก.ตอบจดหมาย : โครงสร้างพยาบาลสุขภาพจิต

บ.ก.ตอบจดหมาย : โครงสร้างพยาบาลสุขภาพจิต 

โครงสร้างพยาบาลสุขภาพจิต

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

จากข่าวที่มีการยื่นหนังสือขอปรับโครงสร้างพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โดยในกรอบใหม่ให้งานขึ้นอยู่กับกลุ่มงานบริการด้าน ปฐมภูมิและองค์รวม ส่งผลให้พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ปฏิบัติงานอยู่กลุ่มการพยาบาล (เพียงบางส่วน) ไม่พึงพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากกรอบอัตรากำลังที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม มีโอกาสความก้าวหน้าน้อย ในส่วนข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ไปดำเนินการเรียกร้อง ทั้งนี้ เพราะเห็นว่างานดังกล่าวควรดำเนินงานแบบปฐมภูมิ การพัฒนางานในคลินิก แต่เดิมทำขึ้นเพื่อลดความแออัดใน รพศ. และรพท. ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้สะดวกขึ้น และไม่มีจิตแพทย์มาประจำ ซึ่งการอยู่ รพช.สิ่งสำคัญคือการดำเนินงานในชุมชนทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู และการจัดบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของประชาชน กลุ่มป่วยตามมาตรฐานการพยาบาลชุมชน ลดอัตราป่วย การส่งต่อ และมีสุขภาวะที่ดีอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวิต งานเหล่านี้เป็นงานของโรงพยาบาลในระดับปฐมภูมิทั้งสิ้น ส่วนการมีคลินิกเพื่อบำบัดรักษา เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้มากขึ้นเช่นเดียวกับคลินิกโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ดังนั้นการปฏิบัติงานในชุมชนจึงมีงานสุขภาพจิตและจิตเวชและยาเสพติดได้ทั้งในคลินิกและในชุมชน ข้าพเจ้าจึงขอเสนอการปฏิบัติงานในร.พ.ชุมชน เป็นภารกิจด้านปฐมภูมิ และการบริการในคลินิก โดยแบ่งขอบเขต และกำหนดผู้ปฏิบัติงานต้องจบ PG., ป.โท, APN. ทางสุขภาพจิตและจิตเวช และยาเสพติด จึงจะลงกรอบนี้ได้ ดังนี้

1. งานการพยาบาลจิตเวช/งานสุขภาพจิตและจิตเวชและยาเสพติด ในการปฏิบัติงาน ให้การพยาบาล วินิจฉัยโรคจิตทั่วไป ได้แก่ โรคจิตผู้ใช้สารเสพติด โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า ปัญญาอ่อน โรคระบบประสาท ฆ่าตัวตาย และบำบัดทางจิต เช่น ให้คำปรึกษา คลายเครียด ส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ฟื้นฟูปรับพฤติกรรม ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้ รักษาศึกษาวิจัย และบำบัดรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติด

2. ด้านปฐมภูมิ ขึ้นอยู่กับกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ในกรอบเดิม) แบ่งเป็นงาน

2.1 งานสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน โดยมีภารกิจดังนี้

การประเมิน คัดกรองผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อเข้ารับการรักษา การรับส่งต่อ บำบัด รักษาต่อเนื่องในชุมชน การให้การพยาบาลที่บ้านในกลุ่มผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ติดสารเสพติด เช่น ให้คำปรึกษา จิตบำบัด ส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ฟื้นฟูปรับพฤติกรรม และบำบัดรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติด ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน เพื่อลดอัตราของผู้ป่วยทางจิตเวชหรือปัญหาสุขภาพจิตในสังคม การให้การพยาบาลในชุมชนในผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน และบริหารจัดการระบบการดูแลต่อเนื่อง รวมถึงการจัดบริการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชแบบผสมผสานเบ็ดเสร็จ แก่ประชาชนกลุ่มป่วย ทุกกลุ่มวัยประสานแหล่งประโยชน์ทุกภาคีเครือข่ายทุกระดับ จัดบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของประชาชนกลุ่มป่วยตามมาตรฐานการพยาบาลชุมชน

2.2 งานบำบัดยาเสพติด สุรา บุหรี่ การประเมิน คัดกรองประเภทผู้ป่วยยาเสพติด ส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รักษาผู้ป่วยยาเสพติด รับส่งต่อ บำบัด รักษาต่อเนื่องในชุมชน ติดตามผู้ป่วยเพื่อลดการไปเสพซ้ำ

ขอแสดงความนับถือ

เสียงเล็กๆ จากผู้ปฏิบัติ

บทความก่อนหน้านี้เมีย2018 : ธาดารู้สึกเจ็บช้ำที่ต้องเห็นอรุณาใกล้ชิดกับวศิน จึงตัดสินใจไปทำงานต่างจังหวัด
บทความถัดไปผ่านาทียิงสยองเมืองกรุง หนุ่มปีนบ้านง้อแฟนสาว ถูกสามีเก่ารัว5นัดดับคาที่