ข่าวทะลุคน

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง วิจารย์ สิมาฉายา ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

ขยับจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ท่ามกลางความยินดีของชาว คพ.

ระบุเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรมที่ให้ความใกล้ชิด กันเอง เข้าถึงผู้ใต้บังคับบัญชาถ้วนหน้า

เกิด 10 ธ.ค. 2501 วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม University of Guelph แคนาดา ประกาศนียบัตรชั้นสูง (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย และหลักสูตรวิทยาลัยการพลังงาน

ราชการผ่านตำแหน่งสำคัญๆ เป็น ผอ. ส่วนแหล่งน้ำจืด ผอ.สำนักจัดการคุณภาพน้ำ และ ผอ.กองสิ่งแวดล้อม

ผอ.ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ และ ผอ.สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

เป็นรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ก่อนเป็นผู้ตรวจราชการ

ขึ้นเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ จากนั้นเป็นเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นรองปลัด ทส.

หลังรัฐประหาร คัมแบ๊กกรมควบคุมมลพิษในปี 2558

ครม. 11 ต.ค. 59 แต่งตั้งเป็นปลัด ทส.

หัวขบวนข้าราชการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน