สดุดีวีรกรรม”จ่ายักษ์” “มูลนิธิบุณยะจินดาฯ” ร่วมเชิดชู-ตร.ต้นแบบ 

สดจากสนามข่าว

อดิศร จิตตเสวี เรื่อง/ภาพ

อาชีพตํารวจเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายอยู่แทบทุกวัน การปฏิบัติหน้าที่ในบางครั้งอาจต้องได้รับอันตราย ทั้งบาดเจ็บหรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยพล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจคนดังผู้ล่วงลับ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2547 ด้วยหวังจะดูแลตำรวจที่คอยพิทักษ์สันติราษฎร์และบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน รวมถึงส่งเสริมสวัสดิการและสนับสนุนตำรวจที่ปฏิบัติราชการดีเด่น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

เริ่มมาจากโครงการ “โรงพักของเรา” ที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาตำรวจและสถานีตำรวจทั่วประเทศให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ก่อนเริ่มก่อตั้งเป็นกองทุนบุณยะจินดาในปี 2539 กระทั่งได้พัฒนาก่อตั้งเป็นมูลนิธิบุณยะจินดาฯ ในปี 2547

ทุกๆ ปีมูลนิธิบุณยะจินดาฯ จะคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบรวมทั้งพลเมืองดีที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการ ก่อนจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ และมอบทุนสนับสนุน นอกจากนี้ยังรวมทั้งทุนสงเคราะห์แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ

วันที่ 17 พ.ย. มูลนิธิบุณยะจินดาฯ จัดพิธีมอบรางวัลและมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ขึ้นที่ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ โดย คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา ประธานมูลนิธิบุณยะจินดาฯ ร่วมด้วยพล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อดีตผบ.ตร. พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา อดีตรอง ผบ.ตร. ร่วมเป็นประธานในพิธี

สำหรับข้าราชการตำรวจและพลเมืองดีเข้ารับรางวัลประเภทต่างๆ ประจำปีนี้ ประกอบด้วยรางวัลประเภทโล่เกียรติยศ พร้อมเงินทุนสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท (ระดับชั้นสัญญาบัตร) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ พ.ต.ต.วริศร มัจฉา ตำแหน่ง สว.สส.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี

รางวัลประเภทโล่เกียรติยศ พร้อมเงินทุนสนับสนุน จำนวน 40,000 บาท (ระดับชั้นประทวน) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ส.ต.ท. อภิเชษฐ์ บุญจาริยะ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี ด.ต.สุนทร สติยศ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรโครงการพระราชดำริ 2 กก.6 บก.จร. บช.น. ส.ต.อ.หญิงพรเพ็ญ นุ้ยมาก ตำแหน่งครู ผู้สอนโรงเรียนบ้านพันวาล กก.ตชด.41 บช.ตชด.

รางวัลประเภทประกาศเกียรติยศ พร้อมเงินทุนสนับสนุน 10,000 บาท มอบให้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 20 รางวัล รางวัลประเภทประกาศเกียรติคุณพลเมืองดี พร้อมเงินทุนสนับสนุน 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

รางวัลประเภทประกาศเกียรติยศแก่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนดีเด่น พร้อมทุนสนับสนุน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนผู้ทำ คดีฆ่ายกครัว 8 ศพ ครอบครัวนายวรยุทธ สังหลัง หรือผู้ใหญ่บัติ ในพื้นที่ จ.กระบี่

รางวัลประเภทประกาศเกียรติยศสดุดีวีรกรรม พร้อมทุนสนับสนุน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ให้แก่ครอบครัว ด.ต.อนิรุธ จันทวงษ์ หรือ ดาบยักษ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด อีโอดี ที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดทางภาคใต้

ทั้งนี้ มูลนิธิบุณยะจินดาฯ ได้ให้มีการมอบทุนสงเคราะห์แก่ข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บ และทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม จำนวน 167 ราย พร้อมทุนสงเคราะห์ จำนวนกว่า 879,000 บาท

มีรายละเอียดดังนี้ กรณีการเสียชีวิต จำนวน 18 ราย รายละ 20,000 บาท กรณีทุพพลภาพ จำนวน 4 ราย รายละ 10,000 บาท กรณีบาดเจ็บสาหัส จำนวน 63 ราย รายละ 5,000 บาท กรณีบาดเจ็บ จำนวน 82 ราย รายละ 2,000 บาท

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ และข้าราชการตำรวจ รวมมูลค่ากว่า 1,137,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาแบบครั้งเดียวไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมอบให้แก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ ที่ศึกษาในระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 64 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 53 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 8,000 บาท ระดับอุดมศึกษา จำนวน 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ โดยคัดเลือกจากผู้มีผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 และสอบได้อันดับที่ 1-10 โดยมอบให้ทุนละ 500,000 บาทต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 3 ทุน

มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้มี การดำเนินกิจกรรมเพื่อสนองคุณความดีและตอบแทนคุณประโยชน์แก่ข้าราชการตำรวจผู้เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมเป็นประจำในทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของ พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีตประธานมูลนิธิ ที่มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ อำนวยประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมตลอดไป

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดฉายวีดิทัศน์ ข้อมูลผลงานของ พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่ล่วงลับไปแล้ว และวีดิทัศน์ของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

รางวัลแห่งเกียรติยศและเงินช่วยเหลือแม้เทียบไม่ได้กับความเสียสละและความทุ่มเททำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย แต่ก็เป็น อีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ายังมีอีกหลายคนที่เห็นความเสียสละของพวกเขา ถือเป็นอีกกำลังใจให้เดินหน้าทำงานพิทักษ์สันติราษฎร์อย่างจริงจังต่อไป