ลุยแก้น้ำบาดาล‘ด่านทับตะโก’ – เมื่อวันที่ 21 ม.ค. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายศุภเวท ทองประยูร ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี นำเจ้าหน้าที่สำรวจความพร้อม และรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อเตรียมจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

นายศักดิ์ดากล่าวว่า ต.ด่านทับตะโก ประกอบด้วย 20 หมู่บ้าน ประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทําให้น้ำผิวดินลดลง และศักยภาพน้ำบาดาลบางบริเวณมีโลหะหนักปะปน ทําให้ไม่เหมาะที่จะใช้ในระบบประปา ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลพบว่า มีการปนเปื้อนของโลหะเกินมาตรฐานน้ำบาดาล

จึงมอบหมายให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี เร่งศึกษาคุณภาพของชั้นน้ำบาดาล ให้มีข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ครัวเรือน มีแหล่งน้ำบาดาลสะอาดไม่น้อยกว่า 450,000 ลิตรต่อวัน

หาแหล่งน้ำ – นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำเจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภค และแก้ภัยแล้ง

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน