ม.หอการค้า ชี้ชาวนาไทย จนสุดในเอเชีย แบกขาดทุนไร่ละ 2 พันบาท เหตุต้นทุนเพิ่ม 2 พันกว่าบาท สวนทางรายได้ลดลง 777 บาท/ไร่ ดันหนี้ท่วมครัวเรือนละ 1-3 แสนบาท

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยบทวิเคราะห์ 10 ปี ชาวนาไทยจนเพิ่ม หนี้ท่วม? ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งสำคัญ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักในการทำนา คือ ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ผลผลิตต่อไร่ รายได้ต่อไร่ และจำนวนเงินที่เหลือในกระเป๋าชาวนาในช่วง 10 ปี พบว่าชาวนาไทยจนที่สุดในเอเชียและอาเซียน

เนื่องจากต้นทุนการผลิตชาวนาไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก เพิ่มขึ้น 53.6% คิดเป็น 2,058 บาท/ไร่ เฉลี่ยอยู่ที่ 5,898 บาท/ไร่ ขณะที่อินเดียต้นทุนสูงสุดของโลกเพิ่มขึ้น 58.5% คิดเป็น 2,581 บาท/ไร่ เวียดนามเพิ่มขึ้น 25.2% อยู่ที่ 5,098 บาท/ไร่ และเมียนมาเพิ่มขึ้น 45% อยู่ที่ 4,574 บาท/ไร่

ส่วนผลผลิตต่อไร่ของไทย พบว่ามีอัตราลดลง 3.9% คิดเป็น 18 ก.ก./ไร่ จากเดิมผลิตได้ 463 ก.ก./ไร่ เหลือ 445 ก.ก./ไร่ ขณะที่อินเดียอยู่ที่ 1,106 ก.ก./ไร่ เพิ่มขึ้น 13.7% เวียดนามอยู่ที่ 978 ก.ก./ไร่ เพิ่มขึ้น 8.7% และเมียนมาอยู่ที่ 664 ก.ก./ไร่ เพิ่มขึ้น 34.5%

โดยปัจจุบันชาวนาไทยมีรายได้ 3,900 บาท/ไร่ ลดลง 16.6% คิดเป็น 777 บาท/ไร่ ส่วนอินเดีย 11,115 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 19.5% เวียดนาม 8,320 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 0.8% และเมียนมา 5,953 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 31.4% ส่งผลให้เงินที่เหลือในกระเป๋าชาวนาไทยติดลบหรือขาดทุน 1,999 บาท/ไร่ ลดลง 338% ขณะที่ชาวนาอินเดียยังมีเงินเหลือ 4,121 บาท/ไร่ แต่ลดลง 15.6% เวียดนาม เงินเหลือ 3,222 บาท/ไร่ ลดลง 22.9% และเมียนมา เงินเหลือ 1,379 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 0.1%

“ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาชาวนาไทยจนที่สุดในเอเชียและอาเซียน ต้นทุนสูง รายได้ยังอยู่ในวงจรอุบาทว์ เนื่องจากศักยภาพการผลิตถดถอยลงผลผลิตต่อไร่ ลดลง 3.9% แต่ต้นทุนผลิตเพิ่ม 53.6 จากค่าปุ๋ย ค่าเช่าที่ดิน ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ก็ลดลงติดลบ เพราะต้องนำเงิน ไปจ่ายค่าปัจจัยผลิตและใช้หนี้ ทำให้ทุกวันนี้ไม่มีเงินเหลือจากการทำนา แถมยังต้องเป็นหนี้ไร่ละ 1,998 บาท โดย 70% ของชาวนาไทยเป็นหนี้อยู่ระหว่าง 1-3 แสนบาท/ครัวเรือน”

นายอัทธ์กล่าวว่า เห็นชัดเจนว่านโยบายการแทรกแซงราคาข้าว ไม่ว่าจะรับจำนำหรือประกันราคาข้าวของรัฐบาลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น ทำลายศักยภาพการแข่งขัน ไม่ได้ทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ทำให้ ชาวนาขาดทุนและเป็นหนี้มากขึ้น ที่ผ่านมาต้องช่วยเหลือตัวเอง ด้วยการขายนาปลดหนี้และเช่าที่นาตัวเองเพื่อทำการเกษตรต่อ

ทั้งนี้ อยากฝากรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศให้เร่งแก้ปัญหา วงจรอุบาทว์ของชาวนาให้ตรงจุด ต้องปฏิรูปวงการข้าวไทยแบบ 360 องศา เร่งลดต้นทุนการผลิต ยกระดับศักยภาพผลผลิต/ไร่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ และเพิ่มงบวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวจากปัจจุบันที่จัดสรร ให้เพียงปีละ 200 ล้านบาท เป็นต้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน