คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และภาคเอกชน จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยชุมชน ภายใต้โครงการ CIGUS

ปัจจุบันสังคมประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และโรค NCDs หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม ซึ่งอัตราโรค เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการวิเคราะห์และพัฒนาร่วมกันระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มข. นำโดย ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ผู้คิดค้นผลงานนวัตกรรม : “เตียงอัจฉริยะ ช่วยพลิกตะแคง” และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. นำโดย ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

ในที่สุดเกิดเป็นโครงการ “พัฒนาส่งเสริมการผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยชุมชน” ภายใต้โครงการ CIGUS (C-community, I-industry, G-government, U-university, S-society) เป็นการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 21-22 ก.ย. และครั้งที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 27 ต.ค. ที่บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

โดยครั้งแรกคณะทำงานได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และการสร้างเตียงฯ ให้แก่ประชาชน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่วนครั้งที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ได้ร่วมมอบเตียงพลิกตัวฯ ให้กับเทศบาลตำบลบ้านโต้น จำนวน 3 เตียง และเทศบาลตำบลหนองแวง จำนวน 2 เตียง รวม 5 เตียง พร้อมบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อ การให้ความรู้และวิธีการใช้เตียงพลิกตัวฯ โดย ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ เรื่อง วิธีการสร้างเตียงพลิกตัวฯ โดย ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน และการให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงพลิกตัวฯ โดย อ.ดร.วรวุฒิ ชมภูพาน

“ต่อยอดองค์ความรู้ชุมชนช่วยชุมชน”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน