FootNote:โอกาส #สุราก้าวหน้า ฉายชัด เส้นทาง แห่ง #สมรสเท่าเทียม

หากเส้นทางของร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม เดินไปข้างหน้าจนสมบูรณ์เป็น “พระราชบัญญัติ” ได้จากความเห็นชอบร่วมในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 12 ธันวาคม

หลายคนไม่ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะมาจากพรรคก้าวไกลย่อมทอดมองไปยังร่างกฎหมาย #สุราก้าวหน้า

ต้องยอมรับว่าเส้นทางของร่างกฎหมาย#สุราก้าวหน้า ดำเนินมาในกระสวนแทบไม่แตกต่างไปจากเส้นทางของร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม

ถามว่าเหตุใดจึงกลายเป็นความร่วมมือและเห็นชอบตรงกัน และใกล้เคียงกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล

คำตอบ 1 เพราะว่าในยุคพรรคไทยรักไทยได้เกิดการผลักดันขับเคลื่อน “สุราชุมชน” ขึ้นอย่างคึกคัก แต่แล้วก็เงียบหายไปภายหลังสถานการณ์รัฐประหาร

ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

คำตอบ 1 การฟื้นและก่อให้เกิดสถานการณ์ #สุราก้าวหน้าก็มีรากฐานมาจากที่ #สุราชุมชนเคยสร้างและวางเอาไว้

ถามว่า ณ วันนี้สถานการณ์ #สุราก้าวหน้า ดำรงอยู่อย่างไร

ต้องยอมรับว่าการขับเคลื่อนร่างกฎหมาย #สุราก้าวหน้า อันสะท้อนพลังระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล เป็นหลักเกือบประสบความสำเร็จในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เพียงแต่รัฐบาลได้พลิกสถานการณ์ด้วยการแก้ไขกฎหมายสรรพสามิตและใช้กลไกทางสภามาชิงความได้เปรียบ

กระนั้น ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งอันเป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของร่างกฎหมาย #สุราก้าวหน้า คือการอาศัยพลังในทางสังคมมาเป็นองค์ประกอบและปัจจัย

สัมผัสได้จากการจัดงาน “สุราก้าวหน้า” ในแต่ละจุดของประเทศในเบื้องต้นอาจเป็นกลไกของพรรคการเมือง แต่ระยะหลังทั้งหมดล้วนอยู่ในมือของ “มวลชน”

ขณะเดียวกัน ก็สัมผัสได้ในความตื่นตัวสร้างผลผลิตขึ้นมามากมายมหาศาลจากแต่ละชุมทั่วประเทศ

เท่ากับขานรับและรอคอยความสำเร็จของ #สุราก้าวหน้า

พลันที่การผลักดันร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม มีผลนำไปสู่การประกาศและบังคับใช้ผ่าน “พระราชบัญญัติ” นั่นย่อมเป็นสัญญาณสำคัญในทางการเมือง

มูลฐานคือความร่วมมือของพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล

สัญญาณนี้มิได้เป็นเครื่องชี้ขาดความสำเร็จแห่ง #สมรสเท่าเทียมเท่านั้น หากแต่หมายถึงชัยชนะแห่ง #สุราก้าวหน้า เด่นชัด

นี่คือพัฒนาการ นี่คือความก้าวหน้าในทางสังคม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน