ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่รวม 20 รูป

ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตฝ่ายละ 3 รูป พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายละ 5 รูป และพระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายละ 2 รูป

ทั้งนี้ มีกรรมการมหาเถรสมาคมที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จำนวน 3 รูป และพ้นจากการดำรงตำแหน่งจำนวน 2 รูป

มหาเถรสมาคมชุดใหม่ อันมีสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องทันทีตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไปจนครบกำหนดตามวาระ 2 ปี

มหาเถรสมาคมมีหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยดีงาม ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

รักษาหลักการพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หรือกฎหมายอื่น

นอกจากนี้ ยังมีอำนาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกคำสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้

อันเป็นอำนาจการปกครองคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑล เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนองภารธุระต่างพระเนตรพระกรรณของเอกอัครศาสนูปถัมภก

การแต่งตั้งครั้งนี้ เป็นไปตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จากเดิมกำหนดให้สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นไม่เกิน 20 รูป

โดยปรับแก้ไขใหม่กำหนดให้สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง ส่วนกรรมการมหาเถรสมาคมอื่นนั้น

เป็นพระราชอำนาจที่จะทรงพิจารณาแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์

จึงถือว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ดังนั้นจักต้องเอาใจใส่ทำนุบำรุง เผยแผ่พระพุทธศาสนา ควบคุมความประฤติของพระภิกษุสามเณรให้อยู่ในพระธรรมวินัย รวมถึงการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มั่นคงสืบไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน