หลังประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จ.ระนอง นายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบกลุ่มประชาชนคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ จากพื้นที่ อ.หลังสวน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร และอ.เมือง จ.ระนอง

ภาคประชาชนที่คัดค้านโครงการมีคำถาม และข้อสังเกตต่างๆ ไปยังรัฐบาล เช่น การศึกษาผล กระทบ กระบวนการให้ข้อมูลยังไม่รอบด้าน รอบคอบ และไม่ครอบคลุมเพียงพอหรือไม่

จึงขอให้รัฐบาลชะลอโครงการ และมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาที่มีตัวแทนจากประชาชนในพื้นที่ นักวิชาการ นักการเมือง และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

เสียงของประชาชนอีกฝ่ายที่ยังไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์

โดยภาคประชาชนให้เหตุผลว่าต้องการให้รัฐบาลศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน ได้มาตรฐานไม่ลำเอียง กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจน บูรณาการกับแผนงานอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรมในทุกด้าน

รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างรอบด้าน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ อยากให้รัฐบาลพัฒนาในด้านต่างๆ ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะการประมง และการเกษตร พร้อมทั้งเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วม ประกอบด้วยนักการเมือง ข้าราชการท้องถิ่น

โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เป็นกลไกในการทำงาน และจะเป็นทางออกแก้ความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการ

จากการรับฟังข้อแนะนำและเรียกร้องดังกล่าว นายกฯ รับปากจะนำไปพิจารณา โดยยืนยันจะศึกษาโครงการอย่างครอบคลุม มีอิสระ และประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแน่นอน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความกระจ่างในจุดประสงค์ของการทำแลนด์บริดจ์

นับเป็นแนวโน้มดีที่นายกฯ รับฟังข้อแนะนำท้วงติง เพราะแลนด์บริดจ์เป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ต้องใช้ทรัพยากรและพื้นที่สำหรับการก่อสร้างเป็นบริเวณกว้าง เช่น ท่าเรือน้ำลึก ถนน และเส้นทางรถไฟทางคู่ เป็นต้น

การก่อสร้างดังกล่าวย่อมก่อผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นภาคประมงพื้นบ้าน และภาคการเกษตร

หวังว่ารัฐบาลจะตระหนักต่อเสียงทักท้วงของประชาชนกลุ่มนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมมากที่สุด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน