FootNote ช้าแต่ชัวร์ ดิจิทัล วอลเล็ต รัดกุม สุขุม “คัมภีรภาพ”

การตั้งอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาและเดินหน้าโครงการ “ดิจิทัล วอลเล็ต” ของรัฐบาล สะท้อนกระบวนท่า “ช้าแต่ชัวร์” ออกมาอย่างเด่นชัด

ดำเนินไปตามแนวทางแบบ “เร่งทำช้า ช้า” อันเป็นหลักการบริหารในท่วงทำนองของ นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์

ยืนยันความต้องการ “ทำ” แต่ด้วยความสุขุมและรอบคอบ

หากศึกษากระบวนท่าการทำงานของรัฐบาลตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายน 2566 เป็นต้นมา จังหวะก้าวหนึ่ง จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อรวบรวมข้อมูลและตัดสินใจ

จังหวะก้าวสอง จัดตั้งคณะอนุกรรมการในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จังหวะก้าวสาม จัดตั้งคณะอนุกรรมการในความรับผิดชอบของปลัดกระทรวงการคลัง

ภาระหน้าที่เฉพาะหน้าของคณะอนุกรรมการล่าสุด คือ ศึกษาคำแนะนำของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อสรุปและนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

หลักการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นอนุกรรมการ ล้วนมุ่งไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นจริง

ต้องยอมรับว่า คำแนะนำที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีต่อรัฐบาล มีต่อกระทรวงการคลัง ดำรงอย่างมีพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเป็นบรรทัดฐาน

นี่ย่อมสอดรับกับคำแนะนำโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ทุกอย่างล้วนยึดกุมพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเป็นหลัก

เด่นชัดอย่างยิ่งว่า ไม่ว่ารัฐบาล ไม่ว่ากระทรวงการคลัง เอาปัญหาและสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับโครงการจำนำข้าวในรัฐบาลก่อนมาเป็นบทเรียน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับคำแนะนำอันมาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอย่างเป็นพิเศษ

หากไม่เห็นและคำนึงถึงลักษณะพิเศษย่อมไม่จำเป็นต้องตั้ง ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในการพิจารณา

หากนับจากการเสนอโครงการ “ดิจิทัล วอลเล็ต” ในฐานะนโยบายเมื่อเดือนเมษายน 2566 อาจทอดยาวเกือบ 1 ปี

แต่กระบวนท่า “เร่งทำช้า ช้า” ก็มีความจำเป็นเป็นอย่างสูง

การเลื่อนกำหนดเวลาดำเนินการจากเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนพฤษภาคม และเป็นไปได้ที่จะเป็นเดือนกันยายน จึงดำรงอยู่บนหลักการ “ช้าแต่ชัวร์”

ด้านหนึ่ง มีกระแสเร่งเร้าจากประชาชน ด้านหนึ่ง มีความจำเป็นต้องทำอย่างรอบคอบ รัดกุม ยืนอยู่กับหลักแห่งกฎหมาย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน