FootNote ผลสะเทือน จากการ “ปรับครม.” รวมไทยสร้างชาติ พลังประชารัฐ

ความปรารถนาที่จะปรับครม.ภายในวงจำกัด ภายในกรอบแคบเพื่อสนองเป้าหมายอันแจ่มชัดของรัฐบาลและของพรรคการเมืองและสร้างผลกระทบให้น้อยที่สุด คือความปรารถนาสูงสุด

ไม่ว่าจะมองจาก “นายกรัฐมนตรี” ซึ่งเป็น “หัวหน้ารัฐบาล” ไม่ว่าจะมองจาก “รองนายกรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล

แต่เมื่อขยับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็ย่อมมีผลข้างเคียง

ตัวอย่างก็คือ เมื่อมีความต้องการให้ นายพิชัย ชุณหวชิร ได้แสดงบทบาทเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมกับ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

จึงมีความจำเป็นไม่เพียงแต่ต้องย้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนเดิมออก หากแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนหนึ่งก็จะต้องมีการเปลี่ยน

การย้าย นายเศรษฐา ทวีสิน ออกจากกระทรวงการคลังอาจมิได้เป็นปัญหามากนักเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเป็นความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว

แต่ในเมื่อตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนจากพรรคการเมืองอื่น พื้นที่ตรงนี้จึงเพิ่มความละเอียดอ่อน

เนื่องจากพรรคการเมืองนั้นคือ พรรครวมไทยสร้างชาติ

ในการเคลื่อนไหวอันนำไปสู่ “การปรับครม.” ครั้งนี้น่าสังเกตว่ามีชื่อของรัฐมนตรีจากพรรครวมไทยสร้างชาติ 2 คนตกอยู่ในเป้าหมายที่จะถูกปรับออก

1 ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 1 ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จึงต้องถามพรรครวมไทยสร้างชาติว่าจะจัดการอย่างไร

ตรงนี้เองที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะเป็น “ผู้จัดการ” ไม่ว่าจะเป็นของพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นของพรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่ว่าจะเป็นของพรรคพลังประชารัฐจะต้องหารือร่วมกัน

ด้านหนึ่ง อาจสัมผัสได้ในความเงียบของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ตกเป็นเป้า แต่ด้านหนึ่ง ก็ปรากฏการเคลื่อนไหวตามมา

คำถามอยู่ที่ว่านายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยจะจัดการการเคลื่อนไหวนี้อย่างไรจึงจะดำเนินไปด้วยความราบรื่น

สายตาจึงมิได้มองไปยังพรรคเพื่อไทยเท่านั้น หากแต่ยังมองไปยัง พรรครวมไทยสร้างชาติ มองไปยังพรรคพลังประชารัฐ

โดยหลักการต้องการให้ทุกอย่างใช้เวลาสั้นที่สุด กระชับที่สุด

เพราะยิ่งปล่อยให้เนิ่นนานก็จะปรากฏปฏิกิริยาอย่างที่เห็นผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

มองจากพรรคเพื่อไทยอาจจัดการได้อย่างราบรื่น แต่พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพลังประชารัฐจะจัดการได้ราบรื่นหรือไม่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน