Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 28 มี.ค. 2563

ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบผู้ตรวจการเลือกตั้ง ไม่เป็นสมาชิกพรรค 5 ปี ค่าตอบแทน 5 หมื่นต่อเดือน

26 เม.ย. 2561 - 20:31 น.

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดทำขึ้น โดยกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตามที่รัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.กำหนด

มีรายละเอียดที่น่าสนใจ อาทิ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมีกรรมการอีก 8 คน ซึ่งมีตัวแทนองค์กรเอกชนและตัวแทนสภาองค์กรชุมนุมของแต่ละจังหวัดรวมอยู่ด้วย ส่วนคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดของกรุงเทพมหานคร จะมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และมีกรรมการอีก 8 คน ซึ่งมีตัวแทนองค์กรเอกชนและตัวแทนสภาองค์กรชุมนุมของกรุงเทพมหานคร รวมอยู่ด้วยเช่นกัน โดยหลังปิดรับสมัครจะต้องคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือ 16 คนภายใน 3 วัน โดยวิธีลงคะแนนลับ

จากนั้นให้ ผอ.สำนักงานกกต.ประจำจังหวัด จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เสนอต่อเลขาธิการ กกต.ภายใน 15 วัน ก่อนเสนอให้ กกต. คัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดละ 8 คน โดยในช่วงที่มีการเลือกตั้ง กกต.จะคัดผู้ตรวจการเลือกตั้งตามจำนวนที่กำหนดจากเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด

โดยจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งไม่เกิน 5 เขต 5 คน จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 6-8 เขต 6 คน จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 9-11 เขต 7 คน และ จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งตั้งแต่ 12 เขตขึ้นไป 8 คน โดยในจำนวนดังกล่าวต้องมีผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่จะแต่งตั้ง 2 คน นอกนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่จะแต่งตั้ง โดยรายชื่อที่แต่งตั้งจะมาจากการจับสลาก

ขณะที่คุณสมบัติผู้ตรวจการเลือกตั้งที่น่าสนใจ อาทิ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันสมัคร มีความเป็นกลางทางการเมือง ต้องไม่เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนประจำ หรือพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไม่เป็นสมาชิกพรรคใดในเวลา 5 ปี ก่อนการแต่งตั้ง โดยมีเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง โดยไม่ช้ากว่า 15 วัน แต่ไม่เร็วกว่า 30 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด

ทั้งนี้ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ หาก กกต.พบเห็นการกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีส่วนเกี่ยวข้อง กกต.สามารถมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้

นอกจากนั้น ผอ.สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดสามารถสรรหาและแต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ 1 คนต่อ 1 ตำแหน่ง โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีค่าตอบแทน 50,000 บาทต่อเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง 400 บาทต่อวัน ค่าที่พัก 1,500 บาทต่อวัน ค่าพาหนะ1,000 บาทต่อวัน ส่วนผู้ตรวจการเลือกตั้งในจังหวัด สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จะได้ค่าเสี่ยงภัยเพิ่ม 3,750-5,000 บาทต่อเดือน


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบผู้ตรวจการเลือกตั้ง ไม่เป็นสมาชิกพรรค 5 ปี ค่าตอบแทน 5 หมื่นต่อเดือน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง