เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย แถลงชี้แจงข่าวนำเสนอผลประกอบการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ขาดทุนถึงขั้นปิดกิจการว่า เป็นข่าวคลาดเคลื่อน จากข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ทุกจังหวัด บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ทั้ง 77 บริษัท ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่มีจังหวัดใดแจ้งยุติการดำเนินงาน

ทั้งนี้ มีข้อมูลผลการดำเนินงานถึงเดือนเม.ย. 2561 ทุกจังหวัด (77 บริษัท) มีการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,685 กลุ่ม สร้างรายได้รวม 1,653,130,058 บาท ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 614,180 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงานคือ กลุ่มเกษตร 955 กลุ่ม เกิดรายได้ 656,628,008 บาท กลุ่มแปรรูป 1,898 กลุ่ม เกิดรายได้ 752,510,153 บาท และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน 832 กลุ่ม เกิดรายได้ 243,991,897 บาท

นายโชคชัย กล่าวว่า การจัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทุกบริษัทฯ มีงบประมาณที่เป็นหุ้นที่ระดมทุนจากภาคเอกชน และคนในจังหวัด สามารถระดมทุนได้เฉลี่ยจังหวัดละ 4 ล้านบาท บริษัทฯ สามารถกำหนดแนวทางการบริหารงาน การบริหารค่าใช้จ่าย ดำเนินงานได้เองโดยอิสระ ซึ่งแนวทางการบริหารทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อตกลงและมติ จากที่ประชุมของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักสำคัญคือ ชุมชนลงมือทำ เอกชนขับเคลื่อนและรัฐบาลสนับสนุน มีเป้าหมายคือ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

“บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี เป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วนของคนในพื้นที่ ที่มีความพร้อมและช่วยคนในจังหวัดที่ยังต้องการความช่วยเหลือ ผู้ที่ด้อยโอกาสและยากจน เป็นการจัดโครงการที่มีกฎหมายรองรับและมีความต่อเนื่องการทำงาน ข่าวที่ปรากฏว่า มีการขาดสภาพในการขับเคลื่อน รอจ่ายเงินให้หมดแล้วยุติกิจกรรม จึงเป็นข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง” รองอธิบดีพช.กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน