ด่วน! ผ่านยุทธศาสตร์ชาติ คสช. ชั่วโมงเดียว 2วาระรวด! บังคับใช้20ปี มีโทษอาญา!

ผ่านแล้ว! สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ของ คสช. 20ปี ภายใน1ชั่วโมง ผ่านทีเดียว2วาระรวด! ส่งนายกฯโปรดเกล้า 20 วัน มีผลใช้บังคับ20ปี ชี้ ถ้ารัฐบาลใหม่ไม่ทำตาม เจอโทษคดีอาญา และมีสิทธิ์ถูกถอดถอน!

– ร่างยุทธศาสตร์ชาติ คสช. ผ่านแล้ว / เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 6 ก.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม ซึ่งเป็นการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ในวาระที่ 2 และ 3

สำหรับร่างยุทธศาสตร์มีสาระสำคัญ 6 ด้าน ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้น การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่

  • (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้านำมาประยุกต์ผสมผสานให้สอดรับกับ บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
  • (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ
  • (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองดีของชาติ

4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของ ภาคส่วนต่างๆ ร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม

5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ และ

6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐ โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง

จากนั้น เวลา 11.40 น. ที่ประชุมสนช.มีมติเอกฉันท์ 179 คะแนน เห็นชอบกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรี จะนําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายภายใน 20 วัน เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ อันจะมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 20 ปี ตามพ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2560

โดยใช้ระยะเวลาในการผ่านร่าง พรบ. ทั้ง2วาระรวด ทั้งหมด ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้น!

ทั้งนี้ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน จัดทําแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอครม.ต่อไป

(แฟ้มภาพ) การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั้น มีการตั้งข้อสังเกตกันว่า เนื้อหาสาระ นั้น ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากแนวนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปัจจุบันสักเท่าไร จึงทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนให้รัฐบาลชุดถัดไปที่จะมาจากการเลือกตั้ง บริหารประเทศด้วยความยากลำบาก เนื่องจาก จะต้องนำเสนอนโยบายให้สอดคล้องและจะมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคอยกำกับดูแล

หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษทั้งทางอาญา และยังอาจนำไปสู่การถูกถอดถอนออกจากการดำรงตำแหน่งทางการเมือง

บทความก่อนหน้านี้เผยอีกด้าน จ่าแซม ฮีโร่ถ้ำหลวง คือนักไตรกีฬาทีมชาติ กวาดรางวัลนับไม่ถ้วน
บทความถัดไปบิ๊ก ทอท. บินด่วน รับศพ จ่าแซม เยียวยาเบื้องต้นหลักล้าน เผยอดีตซีลมาขอไปช่วย13ชีวิต