วันที่ 14 ตุลาคม 2562
หน้าแรก การเมือง แถลงการณ์เพื่...

แถลงการณ์เพื่อไทย จี้รัฐบาลยกเลิกคำสั่ง คสช. หยุดละเมิดสิทธิประชาชน

พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลยกเลิกคำสั่ง -ประกาศ คสช. หยุดละเมิดสิทธิประชาชน

พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลยกเลิกคำสั่ง -ประกาศ คสช. หยุดละเมิดสิทธิประชาชน

จี้คสช.-เมื่อวันที่ 9 ส.ค. พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนและคืนสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนโดยเร็ว ระบุว่า พรรคเพื่อไทยได้ติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนับตั้งแต่มีรัฐประหารเมื่อปี 2557 พรรคกังวลใจยิ่งที่เห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากประกาศ คสช.และคำสั่งของหัวหน้า คสช. รวมถึงการใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ เป็นเครื่องมือจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ทั้งที่รัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้แล้วและมีบทบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ก็ตาม

ดังนั้น เพื่อให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง และเพื่อให้การเลือกตั้งตามโรดแม็ปที่จะเกิดขึ้น เป็นการเลือกตั้งโดยเสรี เป็นธรรม และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ สมควรที่ประชาชนจะได้สิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตและแสดงความคิดเห็น โดยไม่ถูกลิดรอนหรือจำกัดโดยประกาศ คสช. คำสั่งของหัวหน้า คสช. พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อีกต่อไป

พรรคจึงขอเรียกร้องดังนี้ 1.พรรคเห็นว่าหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม เป็นหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชน เป็นข้อผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม อีกทั้งรัฐบาลประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ

แต่ปัจจุบัน ประกาศและคำสั่ง คสช.หลายฉบับยังคงมีเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ เช่น การห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยมีการบังคับใช้ไปถึงการแสดงความคิดเห็นของบุคคลด้วย การห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรม ทั้งที่กฎหมายพรรคการเมืองประกาศใช้ และใกล้จะถึงกำหนดวันเลือกตั้งแล้ว การใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์ดำเนินการกับบุคคลที่แสดงความคิดเห็นวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งที่สถานการณ์ปัจจุบันไม่มีความจำเป็นใดที่จะคงข้อจำกัดและข้อห้ามดังกล่าวไว้

2.เพื่อให้สิทธิเสรีภาพของบุคคลได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง พรรคจึงขอให้ คสช.และรัฐบาล ยกเลิกประกาศ คสช.ที่ 57/2557 ที่ห้ามพรรคทำกิจกรรมทางการเมือง และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน รวมถึงประกาศ คสช.และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งหมด

นอกจากนี้ควรยอมรับความเห็นต่างที่มีต่อ คสช.และรัฐบาล เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารของรัฐบาลอย่างมีสติและมีเหตุผล และไม่ควรจะใช้ประกาศ คสช. คำสั่งหัวหน้า คสช. รวมถึงกฎหมายคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นเครื่องมือดำเนินการต่อผู้ที่เห็นต่างเพราะการกระทำดังกล่าวไม่ใช่อาชญากรรม

อีกทั้งเมื่อรัฐบาลประกาศว่าจะให้มีการเลือกตั้งที่ชัดเจนแล้ว การดำเนินการทุกอย่างของรัฐบาลและคสช. ควรระมัดระวัง ทั้งการใช้งบประมาณที่ต้องคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ต้องไม่ใช้งบเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองใดๆ และต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาลและคสช.ได้โดยไม่ถูกปิดกั้น

พรรคเพื่อไทยขอยืนยันจุดยืนที่มั่นคงว่า พรรคมีอุดมการณ์ที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชน และขอเรียกร้องให้รัฐบาล และคสช.ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและจริงใจ ที่จะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและไม่เลือกปฏิบัติ เพราะความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และความเป็นปกติสุขของบ้านเมืองจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าหากยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้FootNote:พลานุภาพการเมืองเทพเทือก ‘คสช.’จำเป็นต้อง‘ผ่อนคลาย’
บทความถัดไปซินแส เป็นหนึ่ง แนะเลขเฮง ต่อท้ายชื่อไลน์ เสริมโชคลาภ ค้าขายปัง!