Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 4 ส.ค. 2563

กกต.เคาะแล้ว วันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปาง เข้มมาตรการป้องกันโควิด  

15 พ.ค. 2563 - 15:13 น.

กกต.เคาะแล้ว วันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปาง เข้มมาตรการป้องกันโควิด

วันที่ 15 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 14 พ.ค. ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 105 ประกอบมาตรา 102 กกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยวันนี้ กกต.ได้ออกประกาศกกต. เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดให้วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. เวลา 08.00-17.00 น.เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส่วนวันรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 22 – 26 พ.ค. เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กำหนด

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ลำปาง

1. การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง

1.1 พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ในจังหวัดนั้น

1.2 การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมือง ประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายกำหนด และการสรรหาให้ดาเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น

1.3 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่ สำนักงาน กกต.กำหนด

2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จนถึงวันเลือกตั้ง

2.2 ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000บาท

2.3 ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง
3. การหาเสียงเลือกตั้ง ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.61 มาตรา 68 (2)

ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ลำปาง สำนักงานกกต.ได้มีมาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2558 และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.58 ของกระทรวงสาธารณสุข

ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวข้างต้น ไว้พร้อมแล้ว

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กกต.เคาะแล้ว วันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปาง เข้มมาตรการป้องกันโควิด  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง