ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 6 พรรคการเมือง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องพรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังรักตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 นั้น

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

พรรคพลังรักต้องดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ปรากฏว่าพรรคพลังรักไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดย่อมเป็นเหตุให้พรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตาม มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จึงประกาศให้พรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นอกจากนี้ ราชกิจจายังเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองอีก 5 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคชาติพันธุ์ไทย พรรคพัฒนาประเทศไทย พรรคฐานรากไทย พรรคพลังครูไทย และพรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน