เด้ง ‘กมล รอดคล้าย’ เข้ากรุสำนักนายกฯ ปลอบใจ ‘สมเกียรติ’ นั่งผู้ทรงคุณวุฒิสมช.

1 ส.ค. 2560 - 18:08 น.

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงว่า ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงและหน่วยงานเสนอ ดังนี้ กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง 10 ราย 1.นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวง เป็น อธิบดีกรมควบคุมโรค 2.นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวง เป็น อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3.นางประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวง เป็น อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

4.นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวง เป็น อธิบดีกรมการแพทย์ 5.นายมรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดฯ 6.นางพรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัดฯ 7.นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้ตรวจราชการ เป็น รองปลัดฯ 8.นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัดฯ 9. นายบุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นผู้ตรวจราชการ และ 10.นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่งตั้ง นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผอ.สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา สกศ.

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) อนุมัติรับโอน พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ผอ.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ สมช.

ครม.อนุมัติตามที่สำนักนายกฯ เสนอรับโอน นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสกศ. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกฯ ตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง ของคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พ.ค.2558 โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

ครม.อนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงานดีเด่น ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนราชการ 2 ราย ตามคำสั่งหัวหน้าคสช. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนราชการ ดังนี้ 1.นางฐะปานีย์ อาจารวงศ์ รองเลขาธิการนายกฯฝ่ายบริหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ 2.นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการสมช. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงานสมช.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ เด้ง ‘กมล รอดคล้าย’ เข้ากรุสำนักนายกฯ ปลอบใจ ‘สมเกียรติ’ นั่งผู้ทรงคุณวุฒิสมช.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง