255 อาจารย์ดัง 31 มหา'ลัย ร่อนแถลงคืนสิทธิ '4 ราษฎร' ถูกคำสั่งขัง ในคดีชุมนุม

15 ก.พ. 2564 - 11:07 น.

255 อาจารย์ชื่อดัง จาก 31 มหาวิทยาลัย ร่อนแถลงคืนสิทธิ ‘4 แกนนำราษฎร’ ถูกคำสั่งขัง ในคดีชุมนุม ม.112 และอีกหลายคดี รวมกว่า 11 ข้อหา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 15 ก.พ.2564 มีการเผยแพร่แถลงการณ์คณาจารย์ 255 รายชื่อ จาก 31 สถาบัน เรื่อง ขอให้ศาลคืนสิทธิในการได้รับการประกันตัวระหว่างถูกดำเนินคดีแก่ผู้ถูกสั่งฟ้องจากการชุมนุม 4 คน ประกอบด้วย นายอานนท์ นำภา นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และนายปฏิวัฒน์ สาหร่ายแย้ม รายละเอียดดังนี้

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศาลอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวแกนนำของการชุมนุมวันที่ 19-20 กันยายน 2563 รวม 4 คน ได้แก่ นายอานนท์ นำภา, นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน), นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข, และนายปฏิวัฒน์ สาหร่ายแย้ม (หมอลำแบงค์) โดยให้เหตุผลว่า “หากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยอาจไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับความผิดที่ถูกกล่าวหาอีก” คณาจารย์ผู้มีรายชื่อแนบท้ายจำนวน 255 รายชื่อ 31 สถาบัน ขอให้ศาลได้พึงพิจารณาทบทวนคำสั่งไม่ให้ประกันตัว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ขอให้ศาลพึงยึดหลัก “การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด” (the principle of presumption of innocence) อันเป็นหลักการทางกฎหมายพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินคดี อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็ยังบัญญัติไว้ในมาตรา 29 วรรค 2 ว่า “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้”

นอกจากนี้ คำสั่งไม่ให้ประกันตัวที่วางอยู่บนการวินิจฉัยว่าจำเลยอาจไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา จึงเป็นเสมือนการตัดสินล่วงหน้าว่าการกระทำของผู้ถูกสั่งฟ้องเป็นการกระทำผิด ทั้งๆ ที่ กระบวนการไต่สวนยังไมได้เริ่มต้นและยังไม่มีคำพิพากษา เป็นการขัดกับหลักการและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญข้างต้น (รายละเอียดในประเด็นนี้ ปรากฏอยู่ในแถลงการณ์ของคณาจารย์สาขานิติศาสตร์ และนักกฎหมายลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)

2. การไม่ให้ประกันตัวในระหว่างถูกดำเนินคดี หากภายหลังศาลมีคำพิพากษาว่าผู้ถูกสั่งฟ้องไม่ได้กระทำความผิด สิทธิและเสรีภาพที่ถูกพรากไปจากการถูกจองจำระหว่างดำเนินคดีก็ไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้ โดยเฉพาะนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ซึ่งเป็นนักศึกษาอยู่ การถูกจองจำจึงหมายถึงศาลได้ลิดรอนสิทธิในการศึกษาของนายพริษฐ์ไปด้วย

3. การฟ้องร้องดำเนินคดีที่เกิดขึ้นจำนวนมากต่อผู้ชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ รวมถึงที่มีนัดหมายสั่งฟ้องอีก 24 คนในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ มีรัฐบาลเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรง จึงเป็นธรรมดาที่เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมอย่างเกินกว่าเหตุ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่สถาบันตุลาการ จักต้องรักษาความเป็นอิสระและสมดุลของการปกป้องหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน

4. การให้ประกันตัวผู้ชุมนุมในคดีทางการเมืองอย่างที่ผ่านมา ช่วยประคับประคองไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายได้ค่อนข้างดี ตรงกันข้าม การไม่ให้ประกันตัว มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ขยายตัวรุนแรงยิ่งขึ้น

พวกเราที่ลงชื่อแนบท้ายนี้จึงขอเรียกร้องให้สถาบันตุลาการพึงทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อรักษาเกียรติยศของตนและศรัทธาของประชาชน ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน

15 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับรายชื่อ คณาจารย์ 255 รายชื่อ 31 สถาบัน ร่วมลงชื่อแถลงการณ์ ขอให้ศาลคืนสิทธิในการได้รับการประกันตัวระหว่างถูกดำเนินคดีแก่ผู้ถูกสั่งฟ้องจากการชุมนุม ดังนี้

 • 1. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2. นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการ
 • 3. ธงชัย วินิจจะกูล University of Wisconsin-Madison
 • 4. ชยันต์ วรรธนะภูติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 5. พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 6. อานันท์ กาญจนพันธุ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 7. ไชยันต์ รัชชกูล นักวิชาการไม่อิสระ
 • 8. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการอิสระ
 • 9. เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 10. ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 12. ชัยสิริ สมุทรวณิช นักวิชาการอิสระ
 • 13. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14. กนกรัตน์ สถิตนิรามัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 15. กนกวรรณ มะโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 16. กนกวรรณ สมศิริวรางกูล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 17. กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 18. กฤษณะ โชติสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 19. กฤษณ์พชร โสมณวัตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20. กิติมา ขุนทอง มรภ.สกลนคร
 • 21. กิรพัฒน์ เขียนทองกุล วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • 22. กุศล เลี้ยวสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 23. เกษม เพ็ญภินันท์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 24. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25. เกื้อ ฤทธิบูรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 26. ขจรศักดิ์ สิทธิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 27. ขวัญชีวัน บัวแดง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ศิลปากร
 • 29. คารินา โชติรวี นักวิชาการอิสระ
 • 30. เคท ครั้งพิบูลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 31. คำแหง วิสุทธางกูร นักวิชาการอิสระ
 • 32. งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 33. จรัล มานตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • 34. จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 35. จักรกฤษ กมุทมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 36. จันทนี เจริญศรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 37. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 38. จรรยา เหตะโยธิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • 39. จิรธร สกุลวัฒนะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 40. จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 41. จิราภรณ์ สมิธ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 42. จุไรพร จิตพิทักษ์ นักวิชาการ
 • 43. จูยิน แซ่จาง มหาวิทยาลัยบูรพา
 • 44. เจนสมุทร แสงพันธ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 45. เจษฎา บัวบาล นักวิชาการอิสระ
 • 46. เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 47. ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 48. ชนม์ธิดา อุ้ยกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 49. ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 50. ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 51. ชลธิรา สัตยาวัฒนา นักวิชาการอิสระ
 • 52. ชวาลิน เศวตนันทน์ Macquarie University
 • 53. ชลิตา บัณฑุวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 54. ชัชชัย คุ้มทวีพร มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 55. ชัยพงษ์ สำเนียง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 56. ชาญ พนารัตน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 57. ชาญณรงค์ บุญหนุน ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 58. พระชาย วรธัมโม นักวิชาการอิสระ
 • 59. ชีรา ทองกระจาย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 60. ชูศักดิ์ วิทยาภัค คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 61. เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ นักวิชาการ
 • 62. ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 63. ซัมซู สาอุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 64. ญาณิน พงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 65. ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • 66. ฐานิดา บุญวรรโณ นักวิชาการ
 • 67. ฐิติพงษ์ ด้วงคง นักวิชาการอิสระ
 • 68. ฐิติยา พจนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 69. ณปนิธิ์ วินิจชีวิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • 70. พระณรงค์ วุฑฺฒิเมธี นักวิชาการอิสระ
 • 71. ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี นักวิชาการ
 • 72. ณรุจน์ วศินปิยมงคล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 73. ณัฐจรี สุวรรณภัฏ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 74. ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 75. ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว นักวิชาการอิสระ
 • 76. ณัฐพล พินทุโยธิน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 77. ณิชภัทร์ กิจเจริญ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 78. ณีรนุช แมลงภู่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 79. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 80. ดวงมน จิตรจำนงค์ นักวิชาการอิสระ
 • 81. ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ New York University Abu Dhabi
 • 82. ดุลยภาพ จาตุรงคกุล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 83. เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการเศรษฐศาสตร์
 • 84. ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 85. ถนอม ชาภักดี นักปฏิบัติการทางศิลปะ ขอนแก่นแมนิเฟสโต้
 • 86. ถนอมศักดิ์ ไชยคำ นักปฏิบัติการทางศิลปะ ขอนแก่นแมนิเฟสโต้
 • 87. ทรงสิริ พุทธงชัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 88. ทวีลักษณ์ พลราชม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 89. ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 90. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 91. ทัศนัย เศรษฐเสรี สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 92. เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 93. ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย University of Wisconsin-Madison
 • 94. ธนพงศ์ จิตต์สง่า ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 95. ธนพร ศรีสุกใส นักวิชาการอิสระ
 • 96. ธนรัตน์ มังคุด สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 97. ธนศักดิ์ สายจำปา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 98. ธนสักก์ เจนมานะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 99. ธนาวิ โชติประดิษฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 100. ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 101. ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 102. ธวัช มณีผ่อง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 103. ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 104. ธาริตา อินทนาม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 105. ธีระ สินเดชารักษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 106. ธีระพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 107. ธีรวัฒน์ ขวัญใจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 108. นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 109. นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 110. นพิน มัณฑะจิตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • 111. นภนต์ ภุมมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 112. นภาพร อติวานิชยพงศ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 113. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 114. นราสิทธิ์ วงษ์ประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 115. นรุตม์ เจริญศรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 116. นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • 117. นฤมล กล้าทุกวัน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 118. นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 119. นฤมล นิ่มนวล นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
 • 120. นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 121. นาตยา อยู่คง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 122. นิติ ภวัครพันธุ์ นักวิชาการอิสระ
 • 123. นิพนธ์ ขันแก้ว นักปฏิบัติการทางศิลปะ ขอนแก่นแมนิเฟสโต้
 • 124. บัณฑิต ไกรวิจิตร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 125. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 126. บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 127. บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 128. เบญจมาศ บุญฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก University of Aberdeen
 • 129. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 130. ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 131. ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 132. ประกาศ สว่างโชติ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 133. ประกีรติ สัตสุต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 134. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 135. ประพันธ์ เศวตนันทน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้าราชการเกษียณ)
 • 136. ประภัสสร์ ชูวิเชียร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 137. ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 138. ปฤณ เทพนรินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 139. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 140. ปัญญา เล็กวิไล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • 141. ปิยะนุช สิงห์แก้ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 142. ปิง วิชัยดิษฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 143. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 144. ปรีญาวัลย์ ใจปินตา นักวิชาการอิสระ
 • 145. ผานิตดา ไสยรส คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 146. พจนก กาญจนจันทร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 147. พชรวรรณ บุญพร้อมกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 148. พนิดา อนันตนาคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 149. พรรณราย โอสถาภิรัตน์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 150. พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 151. พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 152. พลอย ธรรมาภิรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 153. พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 154. พศุตม์ ลาศุขะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 155. พสิษฐ์ วงษ์งามดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 156. พัชราภรณ์ หนังสือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 157. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 158. พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 159. พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 160. พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • 161. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 162. พิชญา พรรคทองสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 163. พิเชฐ สายพันธ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 164. พิพัฒน์ ธนากิจ นักวิชาการอิสระ
 • 165. พิพัฒน์ สุยะ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 166. พิสิษฏ์ นาสี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 167. เพ็ญศรี พานิช สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 168. แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง นักวิชาการ
 • 169. ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 170. ภาสกร อินทุมาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 171. ภูริณัฐร์ โชติวรรณ นักวิชาการ
 • 172. มนฑิตา โรจน์ทินกร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 173. มิ่ง ปัญหา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 174. มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 175. เมธาวี โหละสุต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 176. ยงยุทธ เรือนทา นักวิชาการ
 • 177. ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 178. เยาวนิจ กิตติธรกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • 179. รจนา คำดีเกิด คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 180. รัชกฤช วงษ์วิลาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 181. ราม ประสานศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 182. รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิชาการอิสระ
 • 183. รุสนันท์ เจ๊ะโซะ มหาวิทยาลัยมาลายา
 • 184. ลดาวัลย์ ไข่คำ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง
 • 185. ลลิตา หาญวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 186. วราภรณ์ เรืองศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 187. วรรณพร เรียนแจ้ง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 188. วรรณภา ลีระศิริ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 189. วรัญญู เสนาสุ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • 190. วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 191. วัฒนา สุกัณศีล นักวิชาการ
 • 192. วันรัก สุวรรณวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 193. วันวิสาข์ ธรรมานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 194. วิจิตร ประพงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 195. วิทยา อาภรณ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 196. วิภาวี พงษ์ปิ่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 197. วิภาช ภูริชานนท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 198. วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 199. วิลาสินี พนานครทรัพย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 200. วิศรุต พึ่งสุนทร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 201. วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • 202. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 203. วีรวิทย์ (วิทยา) เศรษฐวงศ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 204. เวียงรัฐ เนติโพธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 205. ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 206. ศาสวัต บุญศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 207. ศักดิ์ณรงค์ มงคล มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 208. ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 209. ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 210. ศิวัช ศรีโภคางกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 211. ศุภวิทย์ ถาวรบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 212. สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 213. สดใส ขันติวรพงศ์ ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการอิสระ
 • 214. สร้อยมาศ รุ่งมณี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 215. สว่าง มีแสง นักศึกษาปริญญาเอก Hiroshima University
 • 216. สามชาย ศรีสันต์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 217. สายฝน สิทธิมงคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 218. สายพิณ ศุพุทธมงคล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 219. สาวิตร ประเสริฐพันธุ์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 220. สิงห์ สุวรรณกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 221. สิทธิโชค ชาวไร่เงิน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 222. สุชาดา จักรพิสุทธิ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสืบสวนและพลเมือง
 • 223. สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 224. สุดปรารถนา ปลายเนตร อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเกษตรกร
 • 225. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์
 • 226. สุธิดา วิมุตติโกศล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 227. สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 228. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 229. สุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการอิสระ
 • 230. สุรัช คมพจน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 231. สุริยาพร เอี่ยมวิจิตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 232. สุไรนี สายนุ้ย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 233. เสาวณิต จุลวงศ์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 234. เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ นักวิชาการ
 • 235. อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 236. อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 237. อรชา รักดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 238. อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 239. อรรณนพ ชินตะวัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 240. อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 241. ออมสิน จตุพร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 242. ออมสิน บุญเลิศ นักวิชาการอิสระ
 • 243. อริน เจียจันทร์พงษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 244. อรุณี สัณฐิติวณิชย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 245. อลิสา หะสาเมาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 246. อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 247. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 248. อันธิฌา แสงชัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาเขตปัตตานี
 • 249. อัมพร จิรัฐติกร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 250. อัมพร หมาดเด็น สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 251. อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • 252. อาจินต์ ทองอยู่คง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 253. อานันท์ อุชชิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 254. อิสร์กุล อุณหเกตุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 255. เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ 255 อาจารย์ดัง 31 มหา'ลัย ร่อนแถลงคืนสิทธิ '4 ราษฎร' ถูกคำสั่งขัง ในคดีชุมนุม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง