ครม.ไฟเขียว ตั้ง 'เกียรติศักดิ์' นั่งรอง ผอ.สำนักข่าวกรอง-'สุนทรี' เป็น รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

21 พ.ย. 2560 - 16:04 น.

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายอรรถพล ชีพสัตยากร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง) กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ครม.อนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งดังกล่าว เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ครม.อนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง นางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง


โฆษกรัฐบาล แถลงว่า ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในเดือนพฤศจิกายน 2560 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ จำนวน 2 ราย ดังนี้ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม วันที่ครบวาระ 10 พฤศจิกายน 2560 , นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง วันที่ครบวาระ13 พฤศจิกายน 2560

โฆษกรัฐบาล แถลงว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จำนวน 8 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ดังนี้ นายชัชชม อรรฆภิญญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม , นายสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ,นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้านทรัพยากร
ป่าไม้และนิเวศน์วิทยา , นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม , นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้านอนุรักษ์ ศิลปกรรม/ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมเมือง, นายปานเทพ รัตนากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นายธเรศ ศรีสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม , นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ครม.อนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านจิตวิทยาองค์การ) แทนนายปิติ ตัณฑเกษม ที่ได้ลาออก โ
พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือน จำนวน 7 คน แทนกรรมการเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ได้แก่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง นายกงกฤช หิรัญกิจ นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ นายรุธิร์ พนมยงค์ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
พล.ท.สรรเสริญ แถลงว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง พล.อ.อ. ยรรยง คันธสร ผู้แทนกองทัพอากาศ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แทน พล.อ.อ. ทวิเดนศ อังศุสิงห์ กรรมการเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน












ภาพที่



อัลบั้มภาพ ครม.ไฟเขียว ตั้ง 'เกียรติศักดิ์' นั่งรอง ผอ.สำนักข่าวกรอง-'สุนทรี' เป็น รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง