วุฒิสภา ไฟเขียว‘สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์’ นั่งบอร์ด กสทช. คนใหม่ ด้วยคะแนนท่วมท้น 197 คะแนน ส่งผลให้ กรรมการ กสทช.ครบแล้ว 7 คน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2566 ที่รัฐสภา ที่ประชุมวุฒิสภา โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามมาตรา 16 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 คือ นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ โดยเป็นการพิจารณาลับและลงมติลับ

ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายสมภพ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ คะแนน 197 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 9 คะแนน ไม่ออกเสียง 5 คะแนน จึงถือว่านายสมภพ ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช.

จากนั้นจะนำความกราบบังคมทูลฯ พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายสมภพ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทำให้มีกรรมการ กสทช. ครบ 7 คน จากปัจจุบันที่มีกรรมการ กสทช. แล้ว 6 คน ได้แก่ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. , พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช. (ด้านกิจการกระจายเสียง) , ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. (ด้านกิจการโทรทัศน์) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ กสทช. (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) ,รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ กสทช. (ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.(ข) ด้านเศรษฐศาสตร์) และ พล.ต.อ.ณัฐธร พราะสุนทร กรรมการ กสทช. (ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ก) ด้านกฎหมาย)

สำหรับนายสมภพ ปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาเอก Ph.D. in Stellite Engineering, Surrey Space Centre, University of Surrey UK

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ คือ อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (5 ส.ค.2557 – 31 ม.ค. 2559)
ที่ปรึกษาด้านโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (1 ก.พ.2559 – 24 ก.ค.2560)
อนุกรรมการ กสทช. ด้านกิจการดาวเทียม (18 พ.ค.2565 – 19 พ.ย.2565)

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน