กระทรวงมหาดไทย เปิดระบบรับลงทะเบียน ขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ 1 ธ.ค.นี้ สั่งการผู้ว่าฯ-นอภ.-กทม. ตั้งศูนย์แก้หนี้ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะปัญหาหนี้นอกระบบและปัญหาหนี้สินรายย่อย

โดยดำเนินการเชิงรุกด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมายเชิงรุก เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบได้ทันที

ตนจึงสั่งการไปยังผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดและนายอำเภอทุกอำเภอ เร่งตั้ง “ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้เสร็จและรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทันที พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งมีผู้ว่าฯ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนตามที่เห็นสมควร

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ลูกหนี้นอกระบบ ที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือหรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหา ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th หากไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์ดังกล่าว สามารถไปลงทะเบียนด้วยตนเอง กรณีอยู่ในพื้นที่อำเภอให้ลงทะเบียนที่ที่ว่าการอำเภอ

หากอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกแห่ง หรือผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ ที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ และให้คำปรึกษาเรื่องหนี้นอกระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันที

นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทย กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน โดยสั่งการให้อำเภอใช้กลไกการไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามกฎหมายในการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ พร้อมกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นผู้กระทำความผิด เช่น นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ การทวงถามหนี้โดยการข่มขู่ ใช้ความรุนแรง

โดยให้รายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ส่วนมาตรการปราบปราม หากพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ หรือการเรียกรับดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการปราบปรามผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องประชาชนและมีความสำคัญ เพราะประชาชนที่ไปกู้หนี้ยืมสินล้วนแต่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน เพื่อดำรงชีวิตประจำวันหรือใช้ในเหตุจำเป็น ซึ่งมักจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้วิกฤตของคนอื่นมาเป็นเครื่องมือในการขูดรีดหรือข่มเหง ข่มขู่ ทำให้ประชาชนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ ความเครียด ความเดือดร้อนอยู่ก่อนแล้ว ต้องเพิ่มทวีความเครียดนั้นมากขึ้น ซ้ำร้ายบางคนถูกทำร้ายร่างกาย ถูกทารุณกรรม ถูกฆ่า ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

กระทรวงมหาดไทยไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก หากประชาชนประสบปัญหาหนี้นอกระบบหรือปัญหาหนี้สินรายย่อย สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทุกเขต หรือโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ร่วมหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน