เปิดกรุสมบัติ 7 อดีตรมต.รัฐบาลประยุทธ์ อาคม 25.8 ล้าน เฉลิมชัย 102 ล้าน สุนทร 19 ล้าน อธิรัฐ 191 ล้าน สินิตย์ 225 ล้าน สุชาติ เพิ่งหย่า ทรัพย์สินลดลงเหลือ 209 ล้าน เอนก 148 ล้าน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2566 จำนวน 7 ราย ได้แก่

1.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรมว.คลัง มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 25,801,551 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,802,320 บาท โดยเป็นของนายอาคม 17,541,002 บาท มีหนี้สิน 2,802,320 บาท ส่วนนางมุกดา เติมพิทยาไพสิฐ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 8,260,549 บาท ไม่มีหนี้สิน

2.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตรมว.เกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 102,537,251 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 10,530,001 บาท โดยเป็นของนายเฉลิมชัย 43,281,189 บาท ส่วนนางธันยวีร์ ศรีอ่อน คู่สมรส มีทรัพย์สิน 59,256,062 บาท

3.นายสุนทร ปานแสงทอง อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 19,031,816 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นของนายสุนทร 3,786,904 บาท ส่วนนางจันทร์เพ็ญ ปานแสงทอง คู่สมรส มีทรัพย์สิน 15,244,912 บาท

4.นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ อดีตรมช.คมนาคม มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 191,276,681 บาท มีหนี้สิน 105 บาท โดยเป็นของนายอธิรัฐ 82,255,998 บาท มีหนี้สิน 105 บาทเป็นเงินเบิกเกินบัญชี ส่วน น.ส.อรัชมน รัตนวราหะ คู่สมรส (ไม่จดทะเบียน) มีทรัพย์สิน 109,020,682 บาท

5.นายสินิตย์ เลิศไกร อดีตรมช.พาณิชย์ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสและบุตรทั้งสิ้น 225,776,632 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 91,809,293 บาท โดยเป็นของนายสินิตย์ 30,361,626 บาท หนี้สิน 3,891,446 บาท ส่วน น.ส.เยาวรัตน์ จันทร์นุ่น คู่สมรส (จดทะเบียนปี 2562) มีทรัพย์สิน 192,643,020 บาท มีหนี้สิน 87,917,846 บาท ขณะที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 2,471,984 บาท

6.นายสุชาติ ชมกลิ่น อดีตรมว.แรงงาน แจ้งสถานะว่า “หย่า” เมื่อ 23 พ.ค. 2566 มีทรัพย์สิน รวมบุตรทั้งสิ้น 209,380,471 บาท มีหนี้สิน 296,675,837 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายสุชาติ 64,800,949 บาท มีหนี้สิน 296,675,837 บาท ขณะที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 144,579,521 บาท

ก่อนหน้านี้เมื่อ 5 ก.ค. 2566 สำนักงาน ป.ป.ช.เผยแพร่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายสุชาติ ชมกลิ่น กรณีพ้นตำแหน่ง สส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2566 มีทรัพย์สิน 740,218,072 บาท เป็นทรัพย์สินของนายสุชาติ 123,928,932 บาท ของ น.ส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ คู่สมรส 445,238,385บาท และทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 171,050,755 บาท

7.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 148,474,500 บาท โดยเป็นของนายเอนก 114,373,000 บาท มีหนี้สิน 1,502,118 บาท ส่วน ศ.แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 34,101,500 บาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน