นิกร สรุปความเห็นแนวทางประชามติ จ่อชง กก.ชุดใหญ่ 25 ธ.ค.นี้ เคาะทำประชามติ 3 ครั้ง-ชงคำถามเห็นด้วยกับแก้รธน.หรือไม่-ที่มา 100 ส.ส.ร. จากเลือกตั้ง 77 คน ผู้เชี่ยวชาญ 23 คน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 ธ.ค.2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายนิกร จำนง ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมอนุกรรมการว่า จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 4 ภาค นิสิต นักศึกษา กลุ่มอาชีพและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสส.และสว. ทางอนุกรรมการ ได้จัดทำรายการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ 2560 ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้

ที่ประชุมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ เสนอให้รัฐบาลจัดออกเสียงประชามติ 3 ครั้ง ส่วนประเด็นคําถามประชามติ จะถามเพียงคําถามเดียว “ท่านเห็นชอบหรือไม่ ที่จะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภา” และแบ่งเป็น 2 คําถาม คือ ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่แก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสอง และ ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. เป็นผู้จัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ขณะที่ประเด็นจํานวนและที่มาของ ส.ส.ร. แม้ว่ากลุ่มนิสิต นักศึกษา ประชาชน และสส. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่เสียงอีกส่วนหนึ่งรวมทั้งสว. ก็เห็นด้วยที่ ส.ส.ร.จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสัดส่วนและวิธีการได้มาตามที่กรรมาธิการกําหนด

จึงมีความเห็นและข้อเสนอแนะให้มี ส.ส.ร. ทําหน้าที่จัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประกอบด้วยสมาชิก 100 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน และรัฐสภาเลือกจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ 23 คน

โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือสังคมศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ 4 คน ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑ์ที่ประธานรัฐสภากําหนด 4 คน รัฐสภาเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือทํางาน หรือเคยทํางานในองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ด้านสตรี ด้านผู้สูงอายุ ด้านผู้พิการหรือทุพพลภาพ และด้านผู้มีความหลากหลายทางเพศ ด้านละ 2 คน รวม 10 คน โดยรัฐสภาต้องเป็นผู้ลงมติ

นอกจากนั้นคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า ประชาชนมีความเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่แตกต่างหลากหลาย จึงรวบรวมความเห็นของประชาชน เป็นภาคผนวกเพื่อจัดส่งให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่าข้อสรุปของคณะอนุกรรมการฯ จะให้ครม. เห็นชอบใช่หรือไม่ นายนิกร กล่าวว่า ครม.จะเป็นผู้สรุป โดยวันที่ 25 ธ.ค.นี้ อนุกรรมการ จะเสนอที่ประชุมชุดใหญ่ พิจารณาแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติ เพื่อลดค่าใช้จ่ายทำประชามติในแต่ละครั้ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน