มติเอกฉันท์ ศาลรธน.ตีตกคำร้อง ไผ่ ลิกค์ ยื่นตีความ หลังถูกจำกัดสิทธิชวดนั่งรมต. ยัน 4 หน่วยงานให้ความเห็นคุณสมบัติตามอำนาจ-รธน. ไม่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.67 ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าว ผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า การที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกร้อง) ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 วงเล็บ (7)

ทำให้ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมจำกัดสิทธิ และเสรีภาพขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 25

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรง จากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 4 เนื่องจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 4 เป็นเพียงการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย โดยปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญ และกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นและการทูลเกล้าฯ รายชื่อบุคคลเพื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินเป็นหน้าที่และอำนาจของนายกรัฐมนตรี

กรณีไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 2133 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน