Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 28 ก.ย. 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์หลักสูตรคุณภาพดูแลผู้สูงวัยช่วยคนตกงานช่วงโควิด-19

29 พ.ค. 2563 - 21:53 น.

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) และพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุเปิดตัว 2 หลักสูตร รองรับคนตกงานช่วงวิกฤตโควิด-19 และตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย มีทุนการศึกษาให้ จบแล้วมีงานรองรับ

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์

ผศ.ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร

หลักสูตรที่เปิดประกอบด้วย
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสุขภาพที่ต้องการการดูแลขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องของประชาชนไทย โดยเฉพาะกลุ่มวัยผู้สูงอายุ กำลังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านสังคม สัดส่วนของประชากรในกลุ่มวัยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น มีช่องว่างทางเศรษฐกิจและมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่ไม่เอื้อให้มีสุขภาพดี ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง เกิดความพิการ ช่วยเหลือตนเองได้น้อย อยู่ในภาวะพึ่งพิงจากครอบครัวและชุมชน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มุ่งมั่นและสร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ ได้ก่อตั้งศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียงในอนาคตจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านสุขภาพให้เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยพยาบาลในการให้บริการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลขึ้น เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลตอบสนองความต้องการการดูแลในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน ให้ได้รับการช่วยเหลือดูแลให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และรองรับการขยายตัวของ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในอนาคต

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านสังคม สัดส่วนของประชากรในกลุ่มวัยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น มีช่องว่างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่ไม่เอื้อให้มีสุขภาพดี ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง เกิดความพิการ ช่วยเหลือตนเองได้น้อย อยู่ในภาวะพึ่งพิงจากครอบครัวและชุมชน

การจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ เป็นการจัดประสบการณ์ การบูรณาการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จากประสบการณ์การปฏิบัติในสภาพจริง โดยเน้นการบูรณาศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสมรรถนะ ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้มีความรู้ความเข้าใจผู้สูงอายุในทุกมิติ มีทักษะการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานทั้งที่บ้านและในชุมชน ใช้ปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถ สื่อสารกับทีมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเองและบุคคลอื่น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัว

การจัดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทักษะและสมรรถนะแบบเร่งด่วน ให้ผู้ที่สำเร็จการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบริการการดูแลผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเมื่อมีความพร้อมในการศึกษาต่อ สามารถนำหน่วยกิตที่ได้ศึกษาจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ มาเทียบโอนเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลได้

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลา 6 เดือน ที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการช่วยเหลือดูแลให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามอัตภาพ

หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน ตลอดจนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nurse.pccms.ac.th/ หรือ โทร. 0-2576-6700 ต่อ 8223, 8216

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์หลักสูตรคุณภาพดูแลผู้สูงวัยช่วยคนตกงานช่วงโควิด-19
ข่าวที่เกี่ยวข้อง