สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

23 ก.ค. 2564 - 17:51 น.

เพื่อการสนับสนุนด้านการวิจัยพัฒนาและการส่งเสริมอุตสาหกรรม และการสร้างความความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมวิจัยและพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมยานพาหนะเพื่อความมั่นคงของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตามกรอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน อันเป็นแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และผลิตเชิงอุตสาหกรรมภายในประเทศ และตอบสนองเจตนารมณ์ของกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาคูคลองใกล้กับพื้นที่ของหน่วย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงคลองคูเมืองเดิมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้นำเสนอแบบร่างข้อกำหนดทางเทคนิคและการสร้างเครื่องผลักดันโคลน เพื่อขอรับการสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องผลักดันโคลนร่วมกันระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อส่งเสริมภาคเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นไปตามความต้องการ ตลอดจนกำหนดให้มีการทดสอบคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่ระดับการใช้งานในขั้นการผลิต จนถึงระดับการใช้งานในภารกิจจริง ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาให้เป็นต้นแบบอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน สำหรับนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เห็นชอบในแนวทางในการวิจัยและพัฒนาเรือผลักดันโคลนร่วมกัน และได้จัดตั้งโครงการจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการต่อยอดองค์ความรู้นำไปสู่แนวทางการศึกษาและวิจัยร่วมกันในการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินการทดสอบและประเมินผลการใช้งานทางเทคนิค การจัดเก็บข้อมูลต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน และสนับสนุนการใช้งานของกระทรวงกลาโหม โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศรับผิดชอบในการวิจัยพัฒนา จัดสร้าง จัดหา ประกอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน พร้อมนำส่ง ติดตั้ง อำนวยการปฏิบัติ สนับสนุนอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการวิจัย ทดสอบการทำงาน อบรมการใช้งาน จัดทำคู่มือการใช้งาน การส่งกำลังและซ่อมบำรุง รวมถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวเรือเป็นเรือแบบสองท้อง มีตำแหน่งสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์ต้นกำลังขับสำหรับระบบผลักดันโคลนและระบบไฮดรอลิก และจุดที่สามารถทำการยกหิ้ว การวางสำหรับการขนย้ายโดยยานพาหนะทางบก ติดตั้งอุปกรณ์ผลักดันโคลนอยู่บริเวณกลางลำ มีหางเสือสำหรับบังคับทิศทางของเรือในขณะปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการจัดอบรมพร้อมกับให้หน่วยผู้ใช้ได้ทดสอบทดลอง ในเดือน มิถุนายน 2564 โดยได้ดำเนินการอบรมการใช้งานภาคทฤษฎี การใช้งานเรือผลักดันโคลน และทดสอบทดลองใช้งานโดยหน่วยผู้ใช้ ณ บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น รวมถึงได้ทดสอบการใช้งานต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน ณ คลองบ้านเก่า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ คลองคูเมืองเดิม โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน อันเป็นแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และผลิตเชิงอุตสาหกรรมภายในประเทศต่อไป

จากที่หน่วยผู้ใช้ได้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติการทดสอบทดลองใช้งานต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมา สามารถสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันถึงประสิทธิภาพการทำงานซึ่งเป็นไปตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความยินดีพร้อมส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน เพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยกำหนดจัดพิธีส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ คลองคูเมืองเดิม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นผู้ส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติรับมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 2 หน่วยงาน พร้อมรับฟังบรรยายสมรรถนะการใช้งานจากผู้อำนวยการโครงการฯ อีกทั้งร่วมรับชม การสาธิตสมรรถนะการใช้ต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน

ความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสถาบันที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถือเป็นความสามารถของคนไทยที่แสดงถึงศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาได้อย่างชัดเจน และเป็นอีกหนึ่ง ความภาคภูมิใจของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ อาทิ การต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนเชิงอุตสาหกรรมภายในประเทศร่วมกัน และสนับสนุนการพัฒนาคูคลองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง