คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ต่อยอดศิลปะแก้วในระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ คุณศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกิดความชำนาญด้านการออกแบบ การพัฒนา ทักษะ การเรียนรู้ร่วมกับบริษัทฯ และสถานประกอบการจริงที่สอดคล้องกับหลักสูตร และรายวิชาที่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่ บุคลากร ที่สามารถรองรับและสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้หลักการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของแต่ละโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้รับความเห็นชอบจากทั้งสององค์กร และร่วมกันจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อาทิเช่น การวิจัย การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในลักษณะของชิ้นงานและผลิตภัณฑ์จากแก้ว การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการพัฒนาโครงการงานวิจัยทางด้านศิลปะจากแก้วสำหรับนักศึกษา รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะ ที่เป็นผลงานร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสององค์กร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องแถลงข่าว บีจี สเตเดี้ยม

BGC Glass Studio เป็นศูนย์การเรียนรู้งานศิลปะแก้วแห่งแรกของประเทศไทย มีอุปกรณ์ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศ มีศิลปินแก้วคนไทย ที่ได้รับการฝึกจากศิลปินแก้วระดับอาจารย์จากต่างประเทศ มีการทำงานผลศิลปะแก้วที่หลากหลายเทคนิค และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแก้วไปให้กับหลายวงการในประเทศ อาทิ ทำเป็นถ้วยรางวัลแบบ LIMITED EDITION ให้กับ สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี (THAI LPGA), เป็นงานศิลปะแก้วไปแสดงในนิทรรศการระดับประเทศและระดับโลก เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา มจพ. ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในระดับประเทศ เพื่อต่อยอดความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ในการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านศิลปะแก้วให้ก้าวต่อไปในระดับนานาชาติ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน