บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

ต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ดังนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

4. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

6. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

8. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

9. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

10. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

11. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

12. คณะบริหารธุรกิจ ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

13. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

14. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th หรือบันทึกข้อมูลสมัครด้วยตนเองที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคาร นวมินทรราชินี มจพ.

สอบถามรายละเอียดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 02-555-2000 ต่อ 2422 หรือ www.grad.kmutnb.ac.th

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน