องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดประชุมติดตามความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 โดยมีตัวแทน จากองค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานจากภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อสส.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานการจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยคาดว่า การก่อสร้างโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่จะสามารถเปิดให้บริการกับประชาชนระยะที่ 1 ได้ในปี 2569 และเปิดบริการเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่ปี 2571

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นายชวลิต ชูขจร ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล ประธานอนุกรรมการฯ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย รองประธานฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกเทศมนตรีนครรังสิต ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ

ผศ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ คณะอนุกรรมการฯ นายอาคม มณีกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม นายจักร กฤษณ์ พันธ์หนอง คณะอนุกรรมการฯ พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ คณะอนุกรรมการ นายวันชัย ตันวัฒนะ รองผอ.องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมประชุม

เบื้องต้น องค์การสวนสัตว์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณจำนวน 5,383 ล้านบาท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ค.ป.ท. เห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2566 ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ

สำหรับโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่นี้ ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของ อสส. ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างถูกต้องตามระเบียบตามระยะเวลาที่กำหนด ตั้งเป้าจะให้เป็นสวนสัตว์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีมาตรฐานเทียบเท่าอารยประเทศ มีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี เป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มด้านการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวที่จะสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่ต้องการศึกษาของคนทั้งประเทศที่จะเดินทางมาที่แห่งนี้

สวนสัตว์แห่งใหม่ ตั้งอยู่บนที่ดินพระราชทาน จำนวน 300 ไร่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดย ครม. ได้มีมติอนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) จ.ปทุมธานี กรอบวงเงินรวม 10,974.65 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 โดยมี บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO และ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เป็นผู้ดำเนินงาน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน