เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันพบปัญหาหลัก คือ ราคาปุ๋ยเคมี ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ

ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมาก ต่อผลผลิตปาล์มน้ำมัน รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงศัตรูปาล์มน้ำมัน

กรมวิชาการเกษตร เข้าใจและทราบถึงปัญหาของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จึงมีการนำผลงานวิจัย “นวัตกรรมปาล์มน้ำมัน” นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีจากการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม และเป็นการผลิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน