เนื่องจากวิกฤตความมั่นคงทางด้านอาหาร และอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม มีทิศทางและแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น กรมวิชาการเกษตร จึงได้มีการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ํามัน โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มทั้งระบบ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมพันธุ์สุราษฎร์ธานี 9 ที่มีผลผลิตสูงและเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง เพื่อแก้ปัญหาการผลิตปาล์มน้ำมัน ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้ โดยตั้งเป้า เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยของประเทศจาก 2.5 ตันต่อไร่ต่อปี เป็น 3.5 ตันต่อไร่ต่อปี ภายในปี 2580 เพื่อรองรับความต้องการใช้ภายในประเทศใน อนาคต ทดแทนการน้ำเข้า และเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งออก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน