PEA ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ (Zero Energy Building) จากการประกวด Thailand Energy Awards 2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2023 โดยมีนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ (Zero Energy Building) จากการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ (อาคาร D) ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อาคารดังกล่าวเป็นต้นแบบอาคารในการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือมุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutral 100 % ในปี ค.ศ. 2050 หรือ ปี พ.ศ. 2593 นำไปสู่การขยายผลอาคารสำนักงานทั่วประเทศและเป็นแหล่งเรียนรู้กับพนักงานในองค์กรให้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน