จัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ ภายใต้โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ WE STRONG

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนต่อต้านคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแส ในกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์ WE STRONG โดยได้รับเกียรติจาก คุณวาธินี สุริยวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นายอภินันท์ ศิวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม 3 สำนักงาน ป.ป.ช. และคุณภาธร สันติวงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การจัดทำแผนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในการต่อต้านคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแส โดยใช้ระบบ WE STRONG เป็นเครือข่ายในการต่อต้านคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแส เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งยังมีการแบ่งกลุ่มอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ โดยการใช้ WE STRONG เป็นเครื่องมือฯ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐ และภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. และนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 68 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปลูกฝัง และสร้างค่านิยมในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และช่วยกันเฝ้าระวังการทุจริต สร้างและขยายฐานเครือข่ายในการป้องกันและปราบการทุจริตในระดับประเทศ โดยใช้กลไกทางเทคโนโลยีและเครือข่ายออนไลน์ช่วยในการสนับสนุน (Social Network & Social Media) เช่น We STRONG เป็นการป้องกันเชิงรุก ขับเคลื่อนและพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกในการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 2-3 ชั้น 10 โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จ.นนทบุรี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน