ITED มจพ. จับมือกับ บ.ไวร์เลส โซลูชั่น เอเชีย จำกัด “พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่”

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายตฤณ ชูนิจธนกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวร์เลส โซลูชั่น เอเชีย จำกัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ การวิจัย ออกแบบ พัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และอินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ยกระดับสื่อการเรียนการสอน เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ให้แก่บุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. และนางสิริพิลาส แจ่มประวิทย์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ นางสาวนฤมล เอี่ยมศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า บริษัท ไวร์เลส โซลูชั่น เอเชีย จำกัด บุคลากรของทั้ง 2 แห่ง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน