137 ทูตานุทูต ร่วมพระราชพิธีสตมวาร 100 วัน

20 ม.ค. 2560 - 10:58 น.

วธ.มอบจิตอาสา ร่วมฉลุไม้จันทน์ คณะทูตานุทูต กงสุล และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในไทย 137 คน ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พระราชกุศลสตมวารถวายพระบรมศพเย็นนี้ ปีติพระองค์หญิงสิริวัณณวรีประทานโบ 10,000 ชิ้น แก่ประชาชนที่สักการะพระบรมศพ ขณะที่สำนักช่างสิบหมู่เตรียมประกาศผลสอบสัมภาษณ์และความถนัดทางด้านช่างของอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยปฏิบัติงานจัดสร้างพระโกศจันทน์และงานศิลปกรรมเครื่องประกอบพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระ บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ 98 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 44

เวลา 07.00 น. ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมศพ แล้วกราบหน้าพระบรมโกศพระบรมศพ จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ก่อนถวายภัตตาหารแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุ ยุวราษรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมตั้งแต่ค่ำวันที่ 18 ม.ค.

ในการนี้ สมาคมพยาบาลทหารบก, สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมาคมโรงพยาบาลเอกชน, สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพด้วย

เวลา 10.30 น. นพ.ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ ไทย เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม จำนวน 8 รูป จากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และพระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ ไทย, สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ, สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, มนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย, สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพ มหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า (ในโครงการตามพระราชดำริ), สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สมาคมภริยาข้าราชการ สำนัก งานปลัดกระทรวงกลาโหม, สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ ในการนี้ เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระธรรมกิตติเมธี วัดวัดราชาธิวาส มาแสดงธรรมเทศนา เรื่อง “สันตธรรมกถา” ในพระราชพิธีด้วย

วันเดียวกัน สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 18 ม.ค. หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 01.00 น. ของวันที่ 19 ม.ค. จากกำหนดเดิมในเวลา 21.00 น. เนื่องจากยังมีประชาชนเข้าแถวรอคิวกราบพระบรมศพ ในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมาก ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 57,361 คน รวม 79 วัน มี 3,493,764 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 5,240,368.75 บาท รวม 79 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 288,980,080.29 บาท

สำนักพระราชวังแจ้งด้วยว่า ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 ม.ค. จะมีคณะทูตานุทูต กงสุล ตลอดจนองค์การระหว่าง ประเทศประจำประเทศไทย และคู่สมรส เดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช กุศลสตมวาร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในเวลา 17.00 น. รวมทั้งหมด 137 คน ประกอบไปด้วย เอกอัคราช ทูตและคู่สมรส 52 ประเทศ จำนวน 77 คน อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นครรัฐวาติกัน ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐออสเตรีย เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ญี่ปุ่น สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรป เป็นต้น

อุปทูตและคู่สมรส 11 ประเทศ จำนวน 13 คน อาทิ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ รัฐสุลต่านโอมาน รัฐบาห์เรน สาธารณรัฐอิตาลี เป็นต้น กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์และคู่สมรส 13 ประเทศ จำนวน 21 คน อาทิ สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐฟิจิ สาธารณรัฐแกมเบีย สาธารณ รัฐฮอนดูรัส เป็นต้น กงสุลกิตติมศักดิ์และ คู่สมรส 17 ประเทศ จำนวน 29 คน อาทิ สาธารณรัฐแอลเบเนีย สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐบัลแกเรีย สาธารณรัฐโครเอเชีย สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย เป็นต้น ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติและคู่สมรส จากองค์การอนามัยโลก จำนวน 1 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันมีพสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศจำนวนมากเดินทางมา กราบสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง โดยต่างสวมชุดไว้ทุกข์สุภาพเรียบร้อย และเข้าคิวอย่างเป็นระเบียบตั้งแต่เช้ามืด โดยเจ้าหน้าที่เปิดให้ประชาชนเข้าทางประตูวิเศษไชยศรีอย่างเป็นระเบียบ ตั้งแต่เวลา 04.45 น. ทั้งนี้พสกนิกรที่มากราบสักการะพระบรมศพ ทุกคนจะได้รับแจกพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์ 4 สี ขนาด 5 คูณ 7 นิ้ว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่พสกนิกรทุกคนเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 11.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระกรุณาให้เจ้าหน้าที่สำนักพระ ราชวัง นำริบบิ้นโบสีดำประทาน ติดป้ายสีขาว ข้อความ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน 10,000 ชิ้น มาแจกให้แก่ประชาชนที่มาสักการะพระ บรมศพ บริเวณประตูศรีสุนทร ในพระบรมมหาราชวัง สร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรที่ได้รับริบบิ้นโบประทานเป็นอย่างยิ่ง

วันเดียวกัน นายสมควร อุ่มตระกูล ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ เปิดเผยว่า หลังออกประกาศกรมศิลปากร เรื่องรับสมัครอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานจัดสร้างพระโกศจันทน์และงานศิลปกรรมเครื่องประกอบพระเมรุ มาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ระหว่างวันที่ 16 ม.ค.-3 ก.พ. ปรากฏว่ามีผู้สนใจมาสมัครแล้ว 30 คน ทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความสามารถและสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 ก.พ. และทดสอบทักษะความสามารถทางด้านช่างฝีมือและสัมภาษณ์ วันที่ 27 ก.พ. โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบ จะปฏิบัติงานที่โรงขยายแบบขยายลายที่สนามหลวง และอีกส่วนปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักช่างสิบหมู่ ซึ่งงานที่ให้ทำ เบื้องต้นจะเป็นงานฉลุไม้จันทน์

เวลา 16.30 น. ศ.เกียรติคุณ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รวม 8 รูป สวดพระอภิธรรม

ในการนี้มีโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ, บริษัท สยามสินธร จำกัด, บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด, บริษัท สหศีนิมา จำกัด, บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด (คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา), บริษัท เวทีราชดำเนิน จำกัด, บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน), บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมเป็น เจ้าภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดแนวกำแพง ด้านถนนท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมาก

เวลา 19.00 น. หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร รวม 8 รูป สวดพระอภิธรรม

เมื่อเวลา 21.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมโกศพระบรมศพ ทรงกราบหน้าพระบรมโกศพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าแท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรม ทรงคม แล้วประทับพระราชอาสน์ พระพิธีธรรมสวดพระอภิ ธรรมพระบรมศพ โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร รวม 8 รูป สวดพระอภิธรรม

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชน ขึ้นมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ 137 ทูตานุทูต ร่วมพระราชพิธีสตมวาร 100 วัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง