ทนเห็นไม่ได้!! ร.พ.ร้อยเอ็ด ชูนโยบาย ต้านโกง ตามแนวทางรัฐบาล

ชูนโยบาย ต้านโกง

ทนเห็นไม่ได้!! ร.พ.ร้อยเอ็ด ชูนโยบาย ต้านโกง ตามแนวทางรัฐบาล ปลูกฝังบุคลากรรังเกียจการทุจริต

ชูนโยบาย ต้านโกง – วันที่ 6 ธ.ค. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากรโรงพยาบาลทุกฝ่าย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero-Tolerance)” โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

นายอุบล รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 9 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti – Corruption Day) และตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 30 (พ.ศ.2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บท การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข -ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และกำหนดตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA-(Integrity-and-Transparancy Assessment : ITA) ร้อยละ 90 ดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชีวัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

กิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนา และปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการและบุคลากรในทุกระดับของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ ตลอดจนไม่กระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ เกิดความภาคภูมิใจ และตระหนักถึงบทบาทการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อร่วมกันพัฒนาการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ และประชาชนไทย

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น กล่าวได้ว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ และพยายามร่วมมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สร้างความเสียหาย และกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ในผลเสียร้ายแรงที่เกิดขึ้น จากการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้นโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564

รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งหมายในการบริหารงานและการดำเนินงานของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นสากล เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกราย และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้ใจการบริหารของภาครัฐ

บทความก่อนหน้านี้ฆ่าอำมหิต! เสี่ยเฟอร์นิเจอร์ มัดมือมัดเท้า แทงหัวใจ ลากศพเลือดเปรอะทั่วร้าน
บทความถัดไปสองแถวคว่ำ ดิ่งลงเขาหวิดสยอง ครู-นักเรียนกว่า 30 ชีวิต กระเด็น เสียงร้องให้ช่วยระงม