Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 18 ม.ค. 2564

สิงห์อมควันร้องจ๊าก! ขึ้นราคาบุหรี่แล้ว เริ่มต้นซองละ 80 บาท

17 ธ.ค. 2561 - 21:43 น.

สิงห์อมควันร้องจ๊าก! ขึ้นราคา บุหรี่ แล้ว เริ่มต้นซองละ 80 บาท

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิด บุหรี่ ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ

เพื่อให้การกำหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ในกรณี ไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และไม่อาจหามูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันซึ่งได้เสียภาษีโดยถูกต้องแล้วในเวลาหรือใกล้เวลาที่กระทำ ความผิดนั้น หรือไม่อาจหามูลค่าของสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 136 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ได้ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 136 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนด ค่าปรับในกรณีที่ไม่อาจหามูลค่าของสินค้าตามมาตรา 136 วรรคหนึ่ง ได้ ไว้ดังต่อไปนี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ข้อ 1 ให้ถือมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ในการกำหนด ค่าปรับ

1.1 บุหรี่ซิกาแรตขนาดบรรจุซองละ 20 มวน ให้ถือราคาซองละ 80.00 บาท

1.2 บุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุซองหรือภาชนะอื่นมากกว่าหรือน้อยกว่า 20 มวน ให้ถือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วนของขนาดบรรจุที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1

ข้อ 2 การกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนด ค่าปรับ อธิบดีจะดำเนินการทบทวนทุกสิ้นปีปฏิทินตั้งแต่สิ้นปีปฏิทิน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป หรือจะทบทวนก่อนสิ้นปีปฏิทินเมื่อมีเหตุที่ทำให้มูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตเปลี่ยนแปลง ไปอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งแล้ว ปรากฏว่ามูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรณีอยู่ระหว่างการทบทวนและประกาศกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิด บุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ ให้ใช้มูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ตามประกาศฉบับนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตเป็นอย่างอื่น

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ลงชื่อ พชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สิงห์อมควันร้องจ๊าก! ขึ้นราคาบุหรี่แล้ว เริ่มต้นซองละ 80 บาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง