Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 11 ส.ค. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ขึ้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง กกต.

7 มี.ค. 2563 - 17:29 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ขึ้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง กกต.

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานท้ายระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560ประกอบข้อ 41 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2547 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563"

ข้อ 2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งพ.ศ. 2558 และใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4 ให้พนักงานได้รับเงินเดือนตามระดับของประเภทตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในบัญชี อัตราเงินเดือนพนักงานท้ายระเบียบนี้"

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/1 ข้อ 4/2 และข้อ 4/3 ของระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2558

"ข้อ 4/1 ให้ปรับเงินเดือนพนักงานที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราเงินเดือนตามระดับของประเภทตำแหน่งตามบัญชีท้ายระเบียบนี้

ในการปรับเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ในขั้นใกล้เคียงที่สุดที่สูงกว่า

ข้อ 4/2 พนักงานที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดตามระดับของประเภทตำแหน่งใด ให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปหนึ่งระดับของแต่ละประเภทตำแหน่งนั้นเท่านั้น

ข้อ 4/3 ในวาระเริ่มแรก

(1) พนักงานที่ได้รับเงินเดือนเดิมในอัตราขั้นสูงสุดตามระดับของประเภทตำแหน่งและได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นำค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวมารวมกับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ เป็นเงินเดือนของพนักงานนั้น แล้วปรับเข้าสู่อัตราเงินเดือนตามบัญชีท้าย ระเบียบนี้

(2) พนักงานที่ได้รับเงินเดือนเดิมสูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดตามระดับของประเภทตำแหน่ง ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราขั้นชั่วคราวเป็น การเฉพาะรายตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้แล้วนำความในข้อ 4/2 มาใช้บังคับ "

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ขึ้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง กกต.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง