ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ขยายอายุ TAXI METER จาก 9ปี เป็น 12ปี

31 มี.ค. 2564 - 07:31 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ฉบับที่ 3 ขยายอายุ TAXI METER จาก 9 ปี เป็น 12 ปี ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

วันที่ 31 มี.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI- METER) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ความว่า ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI METER) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้แล้วนั้น

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังกล่าว เพื่อให้การให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI METER) ที่ได้รับการขยายอายุการใช้งานเป็นสิบสองปี มีระยะเวลาการให้ความเห็นชอบสอดคล้องกับอายุของรถยนต์รับจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI-METER) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 16 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI METER) พ.ศ. 2559

“ข้อ 16 ความในข้อ 12 ไม่ใช้บังคับกับมาตรค่าโดยสารที่ติดตั้งกับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยให้มาตรค่าโดยสารที่ติดตั้งกับรถดังกล่าวให้มีอายุการใช้งาน 12 ปี นับแต่วันใช้งานครั้งแรก” ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ฉบับที่ 3 ขยายอายุ TAXI METER จาก 9 ปี เป็น 12 ปี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ฉบับที่ 3 ขยายอายุ TAXI METER จาก 9 ปี เป็น 12 ปี

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ขยายอายุ TAXI METER จาก 9ปี เป็น 12ปี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง