ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กำหนดคนต่างด้าวมีสัญชาติของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้มีถิ่นที่อยู่ไทยไม่เกินประเทศละ 100 คน

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2566 โดยที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี เห็นควรกำหนดให้คนต่างด้าวทั้งที่มีสัญชาติและไร้สัญชาติ เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2566 ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2566 มีจำนวนประเทศละไม่เกินหนึ่งร้อยคน บรรดาอาณานิคมของประเทศหนึ่งรวมกันหรือแต่ละอาณาจักร ซึ่งมีการปกครองของตนเองให้ถือเป็นประเทศหนึ่ง

ข้อ 2 คนต่างด้าวไร้สัญชาติซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2566 มีจำนวน ไม่เกินห้าสิบคน

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน