เช็กเลย คุ้มค่าไหม “รถยนต์ไฟฟ้า EV” เสียภาษีปีละเท่าไหร่ คิดภาษีอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง 2566 สำหรับรถไฟฟ้าที่จดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 68

เรียกได้ว่าในช่วงนี้กระแส รถยนต์ไฟฟ้า EV ดูจะมาแรงเป็นพิเศษ ทั้งประหยัดเงินในกระเป๋า และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทำเอาผู้คนหันมาใช้ รถยนต์ไฟฟ้า EV แทนรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกันมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ยังมีเรื่องที่กลุ่มผู้ใช้รถหลายส่วนกังวล อาทิ ข้อจำกัดในเรื่องของสถานีชาร์จไฟ, ความคุ้มค่าของ รถยนต์ไฟฟ้า EV เทียบกับ รถยนต์ปกติที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง, รถยนต์ไฟฟ้า EV เสียภาษีปีละเท่าไหร่, รถยนต์ไฟฟ้า EV คิดภาษีอย่างไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ติดตามได้ที่นี่

รถยนต์ไฟฟ้า EV

ภาพประกอบ

รถยนต์ไฟฟ้า EV คิดภาษีอย่างไร

รถยนต์ไฟฟ้า EV คิดภาษีประจำปี อ้างอิงตามน้ำหนักรถ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

 • รถยนต์ไฟฟ้า EV ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน
 • รถยนต์ไฟฟ้า EV ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน
 • รถไฟฟ้าประเภทอื่น อาทิ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, รถบดถนน, รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร

รถยนต์ไฟฟ้า EV เสียภาษีปีละเท่าไหร่

จากที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ ลดอัตราภาษีประจำปีลง 80% ของอัตราที่กำหนดตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับ รถยนต์ไฟฟ้า EV ที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2568 นับแต่วันที่จดทะเบียน โดยแบ่งออก ดังนี้

ภาษี

ภาพประกอบ

1.ภาษี รถยนต์ไฟฟ้า EV ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 68)

 • น้ำหนัก ไม่เกิน 500 กก. ต้องเสียภาษี 30 บาท
 • น้ำหนัก 501 – 750 กก. ต้องเสียภาษี 60 บาท
 • น้ำหนัก 751 – 1,000 กก. ต้องเสียภาษี 90 บาท
 • น้ำหนัก 1,001 – 1,250 กก. ต้องเสียภาษี 160 บาท
 • น้ำหนัก 1,251 – 1,500 กก. ต้องเสียภาษี 200 บาท
 • น้ำหนัก 1,501 – 1,750 กก. ต้องเสียภาษี 260 บาท
 • น้ำหนัก 1,751 – 2,000 กก. ต้องเสียภาษี 330 บาท
 • น้ำหนัก 2,001 – 2,500 กก. ต้องเสียภาษี 380 บาท
 • น้ำหนัก 2,501 – 3,000 กก. ต้องเสียภาษี 440 บาท
 • น้ำหนัก 3,001 – 3,500 กก. ต้องเสียภาษี 480 บาท
 • น้ำหนัก 3,501 – 4,000 กก. ต้องเสียภาษี 520 บาท
 • น้ำหนัก 4,001 – 4,500 กก. ต้องเสียภาษี 560 บาท
 • น้ำหนัก 4,501 – 5,000 กก. ต้องเสียภาษี 600 บาท
 • น้ำหนัก 5,001 – 6,000 กก. ต้องเสียภาษี 640 บาท
 • น้ำหนัก 6,001 – 7,000 กก. ต้องเสียภาษี 680 บาท
 • น้ำหนัก 7,001 ขึ้นไป กก. ต้องเสียภาษี 720 บาท
รถยนต์ไฟฟ้า EV

ภาพประกอบ

2.ภาษี รถยนต์ไฟฟ้า EV ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 68)

 • น้ำหนัก ไม่เกิน 500 กก. ต้องเสียภาษี 15 บาท
 • น้ำหนัก 501 – 750 กก. ต้องเสียภาษี 30 บาท
 • น้ำหนัก 751 – 1,000 กก. ต้องเสียภาษี 45 บาท
 • น้ำหนัก 1,001 – 1,250 กก. ต้องเสียภาษี 80 บาท
 • น้ำหนัก 1,251 – 1,500 กก. ต้องเสียภาษี 100 บาท
 • น้ำหนัก 1,501 – 1,750 กก. ต้องเสียภาษี 130 บาท
 • น้ำหนัก 1,751 – 2,000 กก.ต้องเสียภาษี 160 บาท
 • น้ำหนัก 2,001 – 2,500 กก. ต้องเสียภาษี 190 บาท
 • น้ำหนัก 2,501 – 3,000 กก. ต้องเสียภาษี 220 บาท
 • น้ำหนัก 3,001 – 3,500 กก. ต้องเสียภาษี 240 บาท
 • น้ำหนัก 3,501 – 4,000 กก. ต้องเสียภาษี 260 บาท
 • น้ำหนัก 4,001 – 4,500 กก. ต้องเสียภาษี 280 บาท
 • น้ำหนัก 4,501 – 5,000 กก. ต้องเสียภาษี 300 บาท
 • น้ำหนัก 5,001 – 6,000 กก. ต้องเสียภาษี 320 บาท
 • น้ำหนัก 6,001 – 7,000 กก. ต้องเสียภาษี 340 บาท
 • น้ำหนัก 7,001 ขึ้นไป กก. ต้องเสียภาษี 360 บาท
รถยนต์ไฟฟ้า EV

ภาพประกอบ

3. ภาษี รถไฟฟ้าประเภทอื่น (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 68)

สำหรับ รถไฟฟ้าประเภทอื่น เก็บภาษีอัตรากึ่งหนึ่งของข้อกำหนดการจัดเก็บตามน้ำหนัก หรือจัดเก็บเป็นรายคัน อาทิ

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต้องเสียภาษี 10 บาท
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องเสียภาษี 10 บาท
 • รถบดถนน คันละ 200 บาท
 • รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร คันละ 50 บาท

อย่างไรก็ดี หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2568 อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

รถยนต์ไฟฟ้า EV

ภาพประกอบ

การจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ
 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
 3. หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
 4. หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 5. แบบคำขอจดทะเบียนรถรวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
 6. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง

รถยนต์ไฟฟ้า EV เปรียบเทียบกับ รถยนต์ปกติที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อะไรคุ้มค่ากว่ากัน

หากเปรียบเทียบอัตราภาษีของ รถยนต์ไฟฟ้า EV และ รถยนต์ปกติที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว พบว่า รถยนต์ไฟฟ้า EV มีอัตราภาษีถูกกว่า

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน