เปิดเงื่อนไข ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 50,000บาท สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน แก้หนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.75% ต่อเดือน

วันที่ 10 ก.พ. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน ได้ปล่อยกู้ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบวงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนนาน 5 ปี เพียงเป็นผู้มีอาชีพ มีรายได้ รายละเอียดดังนี้

จุดเด่น เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อ
จำนวนเงินให้กู้
– ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริงและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกประเภท รวมกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
– ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

วิธีการชำระคืน
– ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
– การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

อัตราดอกเบี้ย
– อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นร้อยละ 0.75-1.00 ต่อเดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)) ร้อยละ 16.20 – 21.60 ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
-ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติ
– เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลา?ที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
– มีสถานที่ประกอบอาชีพ
– มีความสามารถในการผ่อนชำระคืนธนาคาร
– เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร
– ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

หลักประกันเงินกู้ สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้
1.กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
– อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกัน กับระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 65 ปี มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
– บุคคลน่าเชื่อถือ อาชีพ รายได้แน่นอน ดังนี้ รายได้ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 คน หรือรายได้ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไปใช้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 คน
– ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

2.สมุดฝากเงินธนาคารออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ

3.อสังหาริมทรัพย์

4.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย. กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

ทั้งนี้ กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันได้เฉพาะผู้กู้ที่มีสาเหตุของการเป็นหนี้นอก ระบบเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ หรือหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และปัจจุบันมีอาชีพเป็นผู้ประกอบการ เพื่อช่วยลดปัญหาจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ

5.กรณีผู้กู้เป็นผู้มีรายได้ประจำ กู้วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean loan)

เอกสารประกอบการขอกู้
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
– เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
– รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
– กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน