Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 3 ส.ค. 2563

กฤษฎีกา ขอ กกท. แจงรายละเอียด ก่อนเบิกจ่ายเงินเยียวยา โควิด-19

22 มิ.ย. 2563 - 18:33 น.

กฤษฎีกา ขอให้ กกท. ชี้แจงรายละเอียดเบิกจ่ายเงินเยียวยา เงินเยียวยานักกีฬา และบุคลากรวงการกีฬา จากปัญหาโควิด-19 ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินดำเนินการอย่างถูกต้องที่สุด

เงินเยียวยานักกีฬา และบุคลากรวงการกีฬา จากปัญหาโควิด-19 ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยังต้องรออีกนิด กฤษฎีกา ขอให้ กกท. ไปชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินดำเนินการอย่างถูกต้องที่สุด “บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. ชี้ หาก กฤษฎีกา ไม่ติดขัดในระเบียบใด ๆ บอร์ดกองทุนฯ จะมีการประชุมอย่างเร่งด่วน เพื่ออนุมัติเงินเยียวยา ให้นักกีฬาและบุคลากรวงการกีฬา ทันที

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล “บิ๊กป้อม” พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้าร่วมประชุม

ตามที่ ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ลงนามสัญญาจ้างผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (นางสาวสุปราณี คุปตาสา) เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ขึ้นตรงต่อผู้ว่าการกกท.นั้น

เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง การคัดเลือกผู้จัดการกองทุน รองผู้จัดการกองทุน การปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุน และรองผู้จัดการกองทุน พ.ศ.2560 หมวด 6 การปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนและรองผู้จัดการกองทุน ข้อ 28 ให้ผู้จัดการกองทุนและรองผู้จัดการกองทุนที่มาจากบุคคลภายนอกรับผิดชอบการ ปฏิบัติงานของกองทุนและต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยให้ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หรือกรรมการบริหารกองทุนคนใดคนหนึ่งที่ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบหมาย และให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งชาติมอบหมาย และให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบคณะกรรมการกกท. ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2559 รวมทั้ง ระเบียบ นโยบาย ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการบริหารกองทุน และสัญญาจ้างผู้จัดการกองทุน รวมทั้ง มิให้ขัดต่อหลักผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่ประชุม จึงเห็นควรอนุมัติให้ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (นางสาวสุปราณี คุปตาสา) ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา รวมทั้ง ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบคณะกรรมการกกท. ดังกล่าว
จากนั้น ที่ประชุมอนุมัติให้การสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 แผนงานที่ 1 การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ เนื่องจาก มีหลายรายการเลื่อนการแข่งขันเพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะมหกรรมกีฬาระดับโลก อย่างเช่น กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ที่สนับสนุนงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อม สิ้นสุดในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 และขอเก็บตัวฝึกซ้อมเพิ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563 รวมทั้ง กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 จะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 10-25 กันยายน 2565 และกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเริ่มแข่งขันวันที่ 28 พฤศจิกายน – วันที่ 5 ธันวาคม 2563 (รวมเก็บตัวฝึกซ้อม 91 วัน) ให้เริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

ดังนั้น ที่ประชุมอนุมัติให้การสนับสนุนเพื่อเตรียมนักกีฬา ทั้ง 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 194,361,556 บาท แบ่งเป็น กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 จำนวน 5,816,747 บาท, กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 จำนวน 123,704,861 บาท และกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 จำนวน 64,839,948 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาตามที่ คณะกรรมการกกท. ได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้ กกท. ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องจัดทำระเบียบการแข่งขันและขอใช้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 225,000,000 บาท ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเยาวชน ประชาชน และบุคลากรทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (โครงการนำร่อง) ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เหลือระยะเวลาดำเนินการเพียง 3 เดือน อาจจะดำเนินการไม่ทัน ที่ประชุมจึงเห็นชอบในหลักการให้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ จะพิจารณาให้การสนับสนุนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง และคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาของชาติต่อไป

หลังการประชุม “บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. กล่าวถึงเงินเยียวยานักกีฬา และบุคลากรวงการกีฬา จากปัญหาโควิด-19 ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติว่า ในการประชุมกองทุนฯ ครั้งนี้ ยังไม่มีวาระหารือในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้นัดหมายอย่างเร่งด่วนให้ กกท. ไปชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เพิ่มเติม โดยหาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่ติดขัดในระเบียบใด ๆ บอร์ดกองทุนฯ จะมีการนัดประชุมอย่างเร่งด่วน เพื่ออนุมัติเงินเยียวยา ให้นักกีฬาและบุคลากรวงการกีฬา ทันที ซึ่งหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย กกท. ได้เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กฤษฎีกา ขอ กกท. แจงรายละเอียด ก่อนเบิกจ่ายเงินเยียวยา โควิด-19
ข่าวที่เกี่ยวข้อง