สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ออกประกาศ ปลดล็อก อนุญาต สายการบินบริการอาหารและครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานได้ มีผล 25 ก.พ.

วันนี้(25 ก.พ.)นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ได้ออก ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVD-19) (ฉบับที่ 5)เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศมีแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มและของที่ระลึกในอากาศยานในทางการบินภายในประเทศที่สอดคล้องกับการอนคลายมาตรการป้องกันโรค

ตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ที่ 9/2563 สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1.ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019(ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

2.ให้ผู้ดำเนิการเดินอากาศสามารถให้บริการอาหารและครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการออกระเบีย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือมาตรการซึ่งหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไปหรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

 


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน