สถ.แจ้งแนวทางปฏิบัติการส่งข้อบัญญัติอปท. เพื่อประกาศในราชกิจจาฯ

4 มิ.ย. 2561 - 16:31 น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถ. เร่งแจ้งแนวทางปฏิบัติการส่งข้อบัญญัติของ อปท.เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังผิดพลาดบ่อย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา การสาธารณสุขและรักษาพยาบาล การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ การรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น กฎหมายจึงได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติขึ้นเพื่อใช้บังคับในเขตพื้นที่ของตน เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว เช่น การออกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมดูแลตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณะสุข เพื่อให้การประกอบกิจการดังกล่าวเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ การออกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อให้อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเกิดความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งเกิดประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมืองและสถาปัตยกรรม ไม่กระทบต่อความสะดวกในการจราจร หรือการออกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งกรมฯ ได้แนะนำแนวทางปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำไปใช้บังคับในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ออกมาใช้บังคับกับประชาชนดังกล่าว ถือเป็นกฎและเป็นข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ต้องให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบตามวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดไว้ รวมทั้งการนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน แต่ที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อบัญญัติที่จะต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาไปให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แต่ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องผิดพลาด ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเหตุให้ต้องมีการแก้ไขข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวเสียก่อน ทำให้เกิดความล่าช้าในการนำข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ กรมฯ จึงได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เช่น ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว (ท) 679 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2536 เพื่อให้การดำเนินการออกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใช้บังคับแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำมาใช้จัดการ ควบคุม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ปัญหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความปลอดภัยของประชาชน ปัญหาด้านการสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สถ.แจ้งแนวทางปฏิบัติการส่งข้อบัญญัติอปท. เพื่อประกาศในราชกิจจาฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง