สถ.คลายหนาว! ‘อธิบดีเก่ง’ มอบเสื้อกันหนาวให้นร.บางระกำ

18 พ.ย. 2561 - 17:34 น.

สถ.คลายหนาว! ‘อธิบดีเก่ง’ มอบ เสื้อกันหนาว ให้นร.บางระกำ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่น และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก

โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ รองผบช.ภ.6 นางพูลทรัพย์ แดงแสงทอง ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดพิษณุโลก

นางนัยนา ปัตพงษ์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลก องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางชญานิษฐ์ สุวรรณทอง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติ

ดร.วันดี กล่าวว่า วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ก็สืบเนื่องมาจากที่สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชน

โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและเสื้อกันหนาว อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยได้จัดโครงการหนาวนี้ให้น้องมอบไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัด รวมจำนวน 10,000 ตัว

และในวันนี้ได้นำเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่โรงเรียนวัดบึงบอน โรงเรียนบ้านหนองกุลา โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง โรงเรียนบ้านหนองกรับ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ และโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (โรงเรียนมัธยมประจำตำบล) ทั้งหมดจำนวน 500 ตัว

ดร.วันดี กล่าวต่อว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นศูนย์กลางขององค์กรสตรีทั่วประเทศ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาผู้นำสตรี งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ

และที่สำคัญ คือ การหาทุนทรัพย์ในการดำเนินกิจกรรรมของต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป ก็ต้องขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางระกำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอบางระกำทุกท่าน ที่ช่วยให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุ่ล่วงไปได้ด้วยดี


ด้านอธิบดี สถ. ยังได้ฝากถึงโครงการ วัด – ประชา – รัฐ – สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ ที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

รวมถึงส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มาเข้าวัด เพื่อให้วัดเป็นสถานที่ซึ่งเด็ก และเยาวชน สามารถเข้ามาขัดเกลาจิตใจ ศึกษาเรียนรู้ในหลักคำสอนที่ดีต่างๆ ให้วัดเป็นอีกจุดหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เช่น ด้านการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก

สำหรับโครงการนี้ที่ผ่านมาในระยะแรกนั้น กรมฯ ได้กำหนดให้ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอย่างน้อย 1 วัดเข้าร่วมโครงการฯ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่มีวัดอยู่ในพื้นที่ ก็ให้คัดเลือกศาสนสถาน ของศาสนานั้นดำเนินการตามโครงการฯ แทน โดยอนุโลมให้ สอดคล้องกับหลักของศาสนานั้นๆ และในระยะที่ 2 ก็ได้มีการชิญชวนให้ทุก อปท. เพิ่มจำนวนวัด หรือศาสนสถานอีก 1 แห่ง นั่นหมายความว่า ภายในปี 2562 ทุก อปท. จะมีศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 2 ศาสนสถานนั่นเอง

จากนั้นที่วัดบึงบอน อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปุญฺญโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ในโอกาสที่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน เพื่อเชิญไปถอดถวายพระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาถ้วนไตรมาส

โดยมีพระราชาคณะเข้าร่วม เช่น พระราชมงคลดิลก พระราชาคณะชั้นสามัญ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นำคณะสงฆ์ อีกจำนวน 15 รูป เข้าร่วมในพิธี และมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีนายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ รองผู้บัญชาการ ภาค 6 นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางพูลทรัพย์ แดงแสงทอง ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดพิษณุโลก นางนัยนา ปัตพงษ์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลก องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางชญานิษฐ์ สุวรรณทอง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี

ซึ่งการเสด็จพระราชกุศล ในโอกาสที่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานผ้าพระกฐินครั้งนี้ ได้ยอดจำนวนเงินที่มีผู้ร่วมถวายพระราชกุศล เป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สถ.คลายหนาว! ‘อธิบดีเก่ง’ มอบเสื้อกันหนาวให้นร.บางระกำ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง