Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 7 ก.ค. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศ ดอยจง จ.ลำพูน-ลำปาง เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 133

8 พ.ค. 2562 - 15:39 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศ ดอยจง จ.ลำพูน-ลำปาง เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 133

วันที่ 8 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ปราบ ป่าแม่อาบ และป่าแม่ลี้ในท้องที่ ต. นายาง อ.สบปราบ ต.แม่ถอด ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง และ ต.ลี้ ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ปราบ ป่าแม่อาบ และป่าแม่ลี้ ในท้องที่ ต.นายาง อ.สบปราบ ต.แม่ถอด ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลาปาง และ ต.ลี้ ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ปราบ ป่าแม่อาบ และป่าแม่ลี้ ในท้องที่ ต.นายาง อ.สบปราบ ต.แม่ถอด ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง และ ต.ลี้ ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน ให้เป็นอุทยานแห่ง ชาติ พ.ศ..2562 " มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้บริเวณที่ดินป่าแม่ปราบ ป่าแม่อาบ และป่าแม่ลี้ ในท้องที่ ต.นายาง อ.สบปราบ ต.แม่ถอด ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลาปาง และ ต.ลี้ ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นอุทยานแห่งชาติ

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี

ขอบคุณภาพจาก อุทยานแห่งชาติดอยจง -Doi Chong National Park

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ ประกาศ ดอยจง จ.ลำพูน-ลำปาง เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 133
ข่าวที่เกี่ยวข้อง